กมธ.ติดตามการบริหารงบประมาณ จัดสัมมนา เรื่อง “บทบาทของคณะกรรมาธิการในการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณและการติดตามการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ”

กมธ.ติดตามการบริหารงบประมาณ จัดสัมมนา เรื่อง “บทบาทของคณะกรรมาธิการในการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณและการติดตามการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ”

วันที่ 14 กันยายน 2566 คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา จัดสัมมนาใน เรื่อง “บทบาทของคณะกรรมาธิการในการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณและการติดตามการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ” ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2566 ณ ไอธารา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี เตรียมความพร้อมรองรับภารกิจวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ ในการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยเฉพาะการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามบังคับ การประชุมวุฒิสภาฯ

พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่าเป็นการระดมความคิด การแสดงความคิดเห็นถึงบทบาทของคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการเตรียมการรองรับการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ก่อนที่วาระของวุฒิสภาจะสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคม 2567 การเตรียมการเพื่อศึกษาในขั้นตอนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งจะเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการจัดทำงบประมาณปี 2567 รวมถึงผลการดำเนินการในรอบ 5 ปี

ที่ผ่านมาของคณะกรรมาธิการ โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาออกเป็น 3 กลุ่ม
ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้มีการนำเสนอ อาทิเช่น รูปแบบในการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญที่จะตั้งขึ้นนั้น โดยเฉพาะการสอบถามและการตอบชี้แจงการดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. 2567 ควรเน้นที่ประเด็นสำคัญ เช่น การดำเนินการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องจากวุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจเพียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั้น แต่ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการศึกษา นับว่าเป็นประโยชน์ที่ฝ่ายบริหารจะได้รับไปพิจารณาปรับปรุงในการดำเนินการในปีต่อ ๆ ไป เป็นต้น ซึ่งข้อคิดเห็นต่าง ๆ เหล่านี้ คณะกรรมาธิการจะได้รวบรวมจัดทำเป็นข้อสรุปเพื่อเสนอไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับการสัมมนาในวันที่สอง 15 กันยายน 2567 นั้น จะเป็นการรับทราบข้อมูลความคืบหน้า ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ซึ่งได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ของจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมสัมมนา