สรุปผลการเลือกตั้ง นายก อบต.34 แห่งในจังหวัดจันทบุรี พบผู้สมัครคนรุ่นใหม่คว้าเก้าอี้นายก อบต.หลายแห่ง ใช้สิทธิ์มากกว่า ร้อยละ 75 พร้อมประกาศรับรองหลังจากนี้อีก 30 วันตามกฎหมาย

สรุปผลการเลือกตั้ง นายก อบต.34 แห่งในจังหวัดจันทบุรี พบผู้สมัครคนรุ่นใหม่คว้าเก้าอี้นายก อบต.หลายแห่ง ใช้สิทธิ์มากกว่า ร้อยละ 75 พร้อมประกาศรับรองหลังจากนี้อีก 30 วันตามกฎหมาย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยข้อมูลจาก กกต.จังหวัดจันทบุรี ว่า ผลการเลือกตั้ง นายก อบต.34 แห่งของจังหวัดจันทบุรี ( อย่างไม่เป็นทางการ ) มีผลเบื้องต้นดังนี้ อ.เมือง อบต.คลองนารายณ์ นายเจริญ ยินสูตรหมายเลข 1 คะแนน 1,858 คะแนน / อบต.คมบาง นายสายชล มีบ่อทรัพย์หมายเลข 3 คะแนน 972 คะแนน / อบต.ท่าช้าง นายธนเดช แสงอุไรหมายเลข 1 คะแนน 4,758 คะแนน/ อบต.หนองบัว นายสมโภชน์ ชินวงค์หมายเลข 1 คะแนน 1,799 คะแนน // อ.ขลุง อบต.วังสรรพรส นายดุสิต ผดุงศิลป์หมายเลข 1 คะแนน 1,286 คะแนน/ อบต.ตรอกนอง นายเฉลย สัมเภาพันธ์หมายเลข 1 คะแนน 1,374 คะแนน/ อบต.ตะปอน นางสาวพัชรินทร์ ทศานนท์ หมายเลข 1 คะแนน 1,124 คะแนน/ อบต.บางชัน นายสนั่น แก้วขาวหมายเลข 1 คะแนน 1,454 คะแนน/ อบต.มาบไพ นายทวีชัย วัยวุฒิหมายเลข 1 คะแนน 1,353 คะแนน // อ.ท่าใหม่ อบต.สีพยา-บ่อพุ นายธนกฤต เจริญชูโชติหมายเลข 1 คะแนน 1,585 คะแนน / อบต.ทุ่งเบญจา นายเผด็จ ทองสีมัน หมายเลข 1 คะแนน 2,944 คะแนน / อบต.คลองขุด นายคณินวัฒน์ สุขสิริรัตน หมายเลข 1 คะแนน 1,668 คะแนน / อบต.ตะกาดเง้า นายเมธี รัตนสุวรรณ์ หมายเลข 1 คะแนน 4,142 คะแนน / อบต.รำพัน นางสาวดวงเดือน ศรีคงรักษ์ หมายเลข 1 คะแนน 1,398 คะแนน / อบต.เขาแก้ว นายพิเชษฐ บัญชาดิฐ หมายเลข 1 คะแนน 2,642 คะแนน/ อบต.โขมง นายอภิชาต วิสิทธิวงศ์ หมายเลข 1 คะแนน 1,031 คะแนน

// อ.แหลมสิงห์ อบต.หนองชิ่ม นายธนกาญจน์ ถนอมศักดิ์หมายเลข 1 คะแนน 2,213 คะแนน / อบต.บางกะไชย นายจำเริญ ดีเลิศ หมายเลข 1 คะแนน 1,258 คะแนน / อบต.เกาะเปริด นายบุญเลิศ อุดมเลิศวนสิน หมายเลข 1 คะแนน 1,191 คะแนน / อบต. บางสระเก้า นายสุดใจ กรอบกุศล หมายเลข 3 คะแนน 673 คะแนน // อ.โป่งน้ำร้อน อบต.โป่งน้ำร้อน นายชาติชาย ดำรงชีพ หมายเลข 2 คะแนน 2,912 คะแนน / อบต.เทพนิมิต นายไทยพิชิต ดวงตา หมายเลข 1 คะแนน 1,907 คะแนน // อ.สอยดาว อบต.ทุ่งขนาน นางสาวอัญชลี แจ่มแจ้ง หมายเลข 1 คะแนน 3,244 คะแนน / อบต.ทรายขาว นายเจษฎา จันทบุรานันท์หมายเลข 1 คะแนน 3,146 คะแนน / อบต.สะตอน นายสุชิน รุดดิษฐ หมายเลข 1 คะแนน 1,607 คะแนน / อบต.ปะตง นายสมปอง สายทองหมายเลข 1 คะแนน 4,150 คะแนน // อ.นายายอาม อบต.นายายอาม นายศุภกิจ จินดาพรรณหมายเลข 2 คะแนน 2,634 คะแนน / อบต.กระแจะ นายประจวบ เหมเวชหมายเลข 2 คะแนน 1,737 คะแนน / อบต.วังโตนด นายประจำ เสมสฤษดิ์ หมายเลข 1 คะแนน 1,322 คะแนน / อบต.วังใหม่ นายนริศ กิจอุดม หมายเลข 1 คะแนน 2,765 คะแนน // อ.แก่งหางแมว อบต.แก่งหางแมว นายวันชัย แสงสุวรรณหมายเลข 1 คะแนน 2,599 คะแนน / อบต.ขุนช่อง นายเดช จินโนรสหมายเลข 1 คะแนน 3,654 คะแนน / อบต.สามพี่น้อง นายอนันต์ พุทธ หมายเลข 1 คะแนน 1,368 คะแนน / อบต.เขาวงกต นายสุทัศน์ เสาวโรหมายเลข 2 คะแนน 1,283 คะแนน สรุปมีผู้มาใช้สิทธิจำนวน 116,854 ราย จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ 155,355 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.21

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก