จ.ราชบุรี/เตรียมส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ อ.เมือง อ.บ้านโป่งและ อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี/เตรียมส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ อ.เมือง อ.บ้านโป่งและ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการส่งเสริมและพัฒนาให้พื้นที่ อ.เมืองราชบุรี อ.บ้านโป่ง และอ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการส่งเสริมและพัฒนาให้พื้นที่ อ.เมืองราชบุรี อ.บ้านโป่ง และอ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและสรุปผลการดำเนินงาน ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง
โดย อพท.ได้กำหนดเกณฑ์การประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ประกอบด้วย เป็นพื้นที่ที่มีความโดเด่นและทรงคุณค่าทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือเป็นพื้นที่ที่มีความล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม และเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ซึ่ง อ.บ้านโป่งได้เสนอชุมชนจีนแคะบ้านห้วยกระบอก ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เนื่องจากปัจจุบันชุมชนแห่งนี้มีผู้คนหลากหลายอาชีพ หลากหลายศาสนา และเชื้อชาติมาตั้งรกรากบ้านเรือนในตลาดห้วยกระบอก มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของวิถีชีวิตแบบพหุวัฒนธรรม แต่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นวิถีชีวิตแบบชาวจีน มีบ้านเรือนในตลาดเป็นบ้านไม้อายุเก่าแก่กว่า 100 ร้อยปี มีร้านอาหารท้องถิ่นของชุมชนเปิดขายอาหารจีนแคะและอาหารอื่นๆ ในช่วงเทศกาลต่างๆ ชาวห้วยกระบอกยังคงมีการอนุรักษ์การทำอาหารท้องถิ่นของชาวจีนแคะไว้เป็นอย่างดี มีศาลเจ้าพ่อสามภูเขา ที่ชุมชนเคารพนับถือ นักท่องเที่ยวมาต้องเข้าสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ในแต่ละปีจะมีพิธีสักการะเจ้าพ่อสามภูเขาเป็นงานประจำปี

ทั้งนี้ที่ผ่านมา อพท.มีการลงพื้นที่สำรวจและพุดคุยกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพชุมชนขยายผลจีนแคะบ้านห้วยกระบอก ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว ออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้เกิดสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยว เบื้องต้นได้เตรียมกิจกรรม ตีมีด ทำขนมหว่องฟ้ามู่ปั้นเป็นขนมโบราณของชาวจีนแคะ และกิจกรรมเขียนอักษรจีนโดยใช้พู่กันจีนและสนทนาภาษาจีน อย่างไรก็ดีชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันออกแบบโปรแกรมและเส้นทางท่องเที่ยว ให้เหมาะสมกับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน