ปปท.เขต6 เข้มลงพื้นที่ติดตามโครงการที่เป็นไปตามเกณท์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเข้านโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ในจังหวัดสุโขทัย

ปปท.เขต6 เข้มลงพื้นที่ติดตามโครงการที่เป็นไปตามเกณท์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเข้านโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ในจังหวัดสุโขทัย

เมื่อเวลา10.09น.ของวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ. อาคารสำนักงานชั่วคราวโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ-บ.ทุ่งเสลี่ยม งบประมาณ 700 ล้านบาท ของจังหวัดสุโขทัย โดยนาย สุภาพ ศิริ( ผู้อำนวนการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต.6 ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ)ได้มอบหมายให้ จ.อ. ดนัย ผอ.กล่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ3นาง จารวี ฉัตรเสถียรศักดิ์ (นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ)พร้อมด้วย นางสาววรัญญา ชวศุภกุล รอง ผอ.กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ และนาย โกวิทย์ ทรงคุณ ประธานเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเขต6 ประจำจังหวัดสุโขทัยและกรรมการเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเขต6 จังหวัดสุโขทัยได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 บ.หอรบ- บ.ทุ่งเสลี่ยม โดยได้จัดประชุมการชี้แจงโครงการณ. สำนักงานชั่วคราวโครงการ

โดยทั้งนี้ ทางนายอนุชา ถนอมมิตร(นายช่างโครงการฯ) ได้กล่าวต้อนรับหัวหน้าคณะพร้อมคณะตรวจติดตามโครงการฯ จากนั้นนายช่างโครงการฯได้ชี้แจงการดำเนินงานการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข1048 บ.หอรบ –บ.ทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย
อนึ่งการลงพื้นที่ตรวจติดตามเป็นไปตามการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ปปท.เขต6 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่5 การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ปปท.เขต6 ซึ่งได้รับนโยบายมาจึงได้ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการฯพร้อมกับลงพื้นที่การก่อสร้างโครงการฯดังกล่าวด้วย

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939