ร้อยเอ็ดจัดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพสังคมสาขาอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ดจัดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพสังคมสาขาอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการดำเนินงาน นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พ.ต.อ.ชลิต ศรีหานู ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด และคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้เข้ารับการช่วยเหลือ โดยศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน
ในการฝึกอบรม ได้รับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมโรงพยาบาลร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย ยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและสังคม ยาเสพติดได้แก่ ยาบ้า ยาไอซ์ และเคตามีน ในปี2566

สำนักงาน ป.ป.ส.สามารถดำเนินการจับกุมผู้ค้ายาเสพติด จำนวน 266,726 ราย จำนวนคดี 258,629 คดี มีผู้เสพจำนวนมากที่ก่อคดีร้ายแรง จนถึงแก่ชีวิตของประชาชน จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เข้มงวดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อลดปัญหาในสังคม ให้ผู้เสพผู้ขายมีจำนวนลดลงเป็นคนดี ไม่สร้างปัญหาจนทำให้เกิดการสูญเสียแก่ชีวิต ฝึกให้รู้จักควบคุมตนเอง มีแนวทางในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติ และไม่กลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำ และนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาโดยความสมัครใจเป็นอันดับแรก

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว