โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นําและเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ของเยาวชนคน อพท.ตราด D.T.Y.C ตราด

ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นําและเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ของเยาวชนคน อพท.ตราด D.T.Y.C ตราด/ที่ห้องโสดทัศนศึกษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 นายมนัส ถึกสุวรรณ อาจารย์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นํา และเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ของเยาวชนคน อพท.ตราด D.T.Y.C ขึ้น โดยมีนางสาวบัวภา จางวางแก้ว เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมด้วยองค์กรและหน่วยงานโรงเรียนเข้าร่วม โดยมีนายทวีชัย บุญช่วย เยาวชนคน อพท.ตราด D.T.Y.C นักเรียนชั้น ม.6 กล่าวรายงานถึงโครงการวัตถุประสงค์ และทีมวิทยากรโดยนายเฉลิม ปัจจันต์คิรีเขต จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคําแหง กทม. โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ในปัจจุบันการมีทักษะด้านการเป็นผู้นําถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จังหวัดของตนรวมถึงประเทศ การพัฒนาที่มีพลังในอนาคต คือ พลังของเยาวชน ซึ่งเป็นบุคคลที่จะเป็นกําลังหลักของชาติ แต่ยังขาดองค์ความรู้ และการเริ่มต่อยอดมาเป็นครั้งที่ 4 เยาวชน อพท.ตราด ได้เล็งเห็นว่าแกนนําในท้องถิ่นยังต้องมีการต่อยอดองค์ความรู้และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ทางการส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นําแก่นักเรียนในโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมและเยาวชน อพท.ตราด โดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี การวางแผนในการทํากิจกรรมต่างๆ การให้ความรู้เรื่องการควบคุมเครื่องเสียง การสอนเกี่ยวกับการสันทนาการ การทํางานเป็นทีม เพื่อให้มีเป็นแกนนํา และเรียนรู้วัฒนธรรมของท้องถิ่น อาทิเช่น การทําขนมพื้นเมืองของอําเภอคลองใหญ่ และการทําข้าวเกรียบอ่อน ขนมเบื้องญวน ซึ่งเป็นขนมที่สืบทอดกันมาแต่ช้านานของชาวอําเภอคลองใหญ่ จึงได้จัดตั้งกลุ่มของนักเรียนได้ให้ความสําคัญทางโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นํา และเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของเยาวชนคน อพท.ตราด D.T.Y.C ขึ้นมา จํานวนกว่า 30 คน เพื่อประโยชน์ของสังคมของตนเอง สามารถนําไปเผยแพร่และใช้ในชีวิตประจําวันได้ รุ้จักการนําเสนอ และสมารถเผยแพร่สู่ผู้อื่นได้ และเป็นกําลังหลักของเยาวชนในพื้นที่พิเศษให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไปภาพ/ ข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค จ.ตราด โทร 0861399631