ทำให้ ” ทหารพราน 32 ร่วมหน่วยงาน จิตอาสา เทปูนซีเมนต์ทางลาด สำหรับผู้ทุพพลภาพขับเคลื่อนรถวีลแชร์…

” ทำให้ ” ทหารพราน 32 ร่วมหน่วยงาน จิตอาสา เทปูนซีเมนต์ทางลาด สำหรับผู้ทุพพลภาพขับเคลื่อนรถวีลแชร์…

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 พันเอก รัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จัดกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่ 3203 ร่วมกับ ผู้นำชุมชน, ท้องถิ่น ท้องที่ , จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และราษฎรบ้านห้วยเต๋ย ร่วมกันปรับพื้นที่เทปูนซีเมนต์ จำนวน 10 กระสอบ เพื่ออำนวยความสะดวกทำทางลาดสำหรับใช้ขับเคลื่อนรถวีลแชร์ ให้กับ ราษฎรที่เป็นผู้ทุพพลภาพไม่สามารถเคลื่อนไหวเดินได้ ณ บ้านเลขที่ 1 บ้านห้วยเต๋ย หมู่ที่ 15 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน