จ. ร้อยเอ็ด-อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ณ ตำบลโนนรัง บ้านค้อ หมู่ที่ 5 !! (ปลูกต้นรวงผึ้ง)เฉลิมพระเกียรติ:; รัชกาลที่ 10

จ. ร้อยเอ็ด-อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ณ ตำบลโนนรัง บ้านค้อ หมู่ที่ 5 !! (ปลูกต้นรวงผึ้ง)เฉลิมพระเกียรติ:; รัชกาลที่ 10

วันนี้วันอาทิตย์ที่ (14กรกฎาคม 2562) เมื่อเวลา 10.00 น. นาย จงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา บริเวณ วัด ผันธนาราม วัดบ้านค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อ เป็นกิจกรรมรายงานนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ผู้บังคับบัญชา และ” การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้กำหนดขึ้นเพื่อสนองตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีความสมัครสมานสามัคคี และมีความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน. ในชุมชนตำบลโนนรัง ในครั้งนี้นายเกษ จอมคำสิงห์ นายสมจิตร ขันทะสีมา . ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย ตลอดจนถึง จิตอาสาคณะกรรมการ ผู้นำ ใน บ้านค้อ หมู่ที่ 5 ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก. พร้อม ออมทรัพย์(กอช): ประชาชนผู้ที่สนใจในครั้งนี้

ณ บริเวณ วัดผันธนาราม วัด บ้านค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

/////////////////////////
ภาพ/ข่าว :: ศรีไพร ทูลธรรม : ผู้สื่อข่าว
สำนักข่าว ประจำ จังหวัดร้อยเอ็ด
จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ