วันชัยผู้ว่าร้อยเอ็ดเปิดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ด้านมานุษยดนตรีวิทยา เอเชียแปซิฟิก /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129-

วันชัยผู้ว่าร้อยเอ็ดเปิดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ด้านมานุษยดนตรีวิทยา เอเชียแปซิฟิก

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129-

วันนี้ (13 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ด้านมานุษยดนตรีวิทยา เอเชียแปซิฟิก ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ประธานองค์กรกลุ่มดนตรีมานุษยวิทยาประเทศในแถบเอเชีย แปซิฟิค นักวิชาการ นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วม

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3 การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการด้านมานุษยดนตรีวิทยา เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 23

เรื่อง “ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการแก่อาจารย์ บุคลากร หรือบุคคลทั่วไปตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ให้ผลงานอันมีคุณค่าเหล่านี้ได้นำไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท.:MOITCr.
สมนึก บุญศรี-ประธานฯ/0817082129-