สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารฝึกอบรมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารฝึกอบรมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ โดยการนำของ ว่าที รต.ธเนศ เยื่ยงกระโทก ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดอนตาลและนายตรีปพัฒน์ พรศุภสิทธิ์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมศึกษาดูงานนอกพื้นที่ที่ห้องมรกตโรงแรมเจพี.เอ็มเมอรัล จังหวัดยโสธร เวลา 09.00 น.นายมั่น สามสี เกษตรกรต้นแบบเกษตรอินทรีย์ บ้านโสกขุมปูน ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร กล่าวถึงการทำเกษตร การขับเคลื่อนการดูแลการปลูกพืชผักแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อนำความรู้ความเข้าใจไปปรับใช้ในกิจการพัฒนาต่อยอดในกลุ่มสหกรณ์พร้อมการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมสินค้าการเกษตรให้ก้าวสู้มาตรฐานสากล มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและมีสมาชิกทั้งสองนิคมสหกรณ์เข้าร่วมอบรม46คนระยะเวลา 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 สร้างรอยยิ้ม สร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เข้าอบรมได้เป็นอย่างดี

//พลากร. แก้วขวัญข้า ยโสธร รายงาน