ศรีสะเกษ !! รมช.มหาดไทยเปิดงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง ประจำปี2565

ศรีสะเกษ !! รมช.มหาดไทยเปิดงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง ประจำปี2565

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 265 ที่บริเวณหลังที่ว่าการอำเภอราษ๊ไศล จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง ประจำปี2565 ในระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2565 โดยมีนายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 7 นายมงคลพัฒน์ สรรณ์ไตรภพ ที่ปรึกษา รมช.มหาดไทย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ/อำเภอราษีไศล ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์กรปกครองท้องถิ่น ข้าราชการและพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอราษีไศล ร่วมในพิธีเปิดงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวดธิดาแม่ย่านาง การจัดนิทรรศการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กิจกรรมรณรงค์แข่งเรือปลอดเหล้า การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (เซิ้งสะไน

)การแสดงดนตรีพื้นบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้อยู่คู่กับชาวอำเภอราษีไศลตลอดไป เพื่อแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในประเพณีอันดีงาม และสริมสร้างความรักความสามัคคี ในการสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญา อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประชาชนชาวอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดละสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นที่อำเภอราษีไศลต่อไป

************
ข่าว / ภาพ … บุญทัน ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ