ปศุสัตว์ร้อยเอ็ดมอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

ปศุสัตว์ร้อยเอ็ดมอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวประไพร สังฆะมณี ปศุสัตว์อำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยนายสันติภาพ สุวรรณโท นายก อบต.ช้างเผือก มอบโคตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 54 ตัว

มูลค่า 1,458,000 บาท ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต เพื่อส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจนให้เกษตรกรมีโค-กระบือเป็นของตนเอง และช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว