จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติและระลึกถึงคุณงามความดีการเสียสละเลือดเนื้อชีวิต เพื่อปกป้องชาติและประชาชนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 ที่ หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง นายดำรง สิริวิชย อิ่มวิเศษ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พันโท ถนอม วงศ์พิมล ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภาในจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอ ทั้ง 20 อำเภอ นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีทั้งนี้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดทุกกองบังคับการ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนในวันที่ 10กุมภาพันธ์ เป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติและระลึกถึงคุณงามความดีการเสียสละเลือดเนื้อชีวิต เพื่อปกป้องชาติและประชาชนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดพิธีชุมนุม ของผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประกอบด้วยกองกำลัง 21 กองร้อย ได้แก่ กองร้อยบังคับการและบริการ 1 กองร้อย และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภออีก 20 กองร้อย ภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในอดีตนั้น มีภารกิจหลักในการสู้รบเพื่อปกป้องรักษาอธิปไตยและผืนแผ่นดินไทย ซึ่งที่ผ่านมาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้ปฏิบัติภารกิจ ทุ่มเทกำลังกายและเสียสละเลือดเนื้อชีวิตในสนามรบ สร้างวีรกรรมด้วยความกล้าหาญ สำนึกในหน้าที่ และในปัจจุบันแม้สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้มีส่วนสนับสนุนเป็นกำลังพลสำรองที่มีศักยภาพ มีระเบียบวินัย ช่วยเหลือทางราชการและเป็นกองกำลังประจำถิ่นพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ตลอดเวลา ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล เช่นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การปราบปรามผู้มีอิทธิพล การให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวการจัดระเบียบสังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาด้านต่างๆ โดยได้ปฏิบัติหน้าที่สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีพิธีทางพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีมอบเข็มรักษาดินแดนยิ่งชีพ/เข็มรักษาดินแดนสดุดี การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกอาสารักษาดินแดน และการมอบทุนการศึกษาจากเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดให้แก่บุตรสมาชิกอาสารักษาดินแดน อีกด้วย
////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน เครดิต ภาพ
Tiger news Tv.101