ยโสธร” จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนสุขภาวะระดับพื้นที่”

ยโสธร” จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนสุขภาวะระดับพื้นที่”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการขับเคลื่อนสุขภาวะระดับพื้นที่ โดยมีนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร นายแพทย์ยุทธนา สุริยะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร นายสรวุฒิ ปาลวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร นางสาววีรินท์ นิตยสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร พันตำรวจเอกวีรพล เจริญวิศาล ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร นายอำเภอทุกอำเภอ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ พร้อมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอทุกอำเภอ พร้อมด้วย ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสู่ จากวิทยาลัยการสาธารณสุขอุบลราชธานี วิทยากรด้านวิชาการ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ รวมจำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรม เจพี เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร
นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรกล่าวภายหลังเปิดการประชุมและมอบนโยบายแก่ที่ประชุมแล้ว ว่า จังหวัดยโสธรได้บูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และในปีงบประมาณ 2566 จังหวัดยโสธรได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (พชจ.)

โดยได้มีการประชุมสภากาแฟหารือก่อนนี้ ได้มติข้อสรุป 5 ประเด็นสำคัญเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนสู่เป้าหมายคุณภาพชีวิตประชาชนชาวยโสธรคือความปลอดภัยบนถนน อำเภอสะอาด ยาเสพติด พัฒนาการเด็ก และการสร้างเสริมสุขภาวะ วันนี้หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนทั้ง 5 ประเด็นจะได้คืนข้อมูลสำคัญและถ่ายทอดแนวคิดเพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) นำไปวางแผนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละประเด็นตามบริบทของอำเภอต่อไป
ด้าน นายแพทย์ยุทธนา สุริยะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (พชจ.) ผู้จัดการประชุมในครั้งนี้ กล่าวเสริมว่า การบูรณาการทำงานเป็นเรื่องสำคัญและการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่ต้องการความร่วมมือ ร่วมใจ เป็นหนึ่งเดียวกัน ตั้งแต่ภาพจังหวัด เชื่อมลงไปถึงระดับอำเภอก็ยิ่งสำคัญและจำเป็นมาก การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ จึงเป็นนิมิตรหมายที่สำคัญมาก ที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบข้อมูลสำคัญ และนำบทเรียนจากการปฏิบัติจริงจากทุกอำเภอ พร้อมทั้งรับฟังวิชาการแนวคิดในการพัฒนาจากวิทยากร เพื่อเดินหน้าวางแผนการพัฒนาในปีนี้ต่อไปเพื่อเป้าหมายสำคัญคือคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง /

//พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน