นพ.สสจ.ปราจีนบุรี…ประชุมทางไกล (Cisco Webex) วางแผนการดำเนินงานควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด – ๑๙ ร่วมกับพื้นที่ …. ปราจีนบุรี รองรับการเปิดประเทศ

นพ.สสจ.ปราจีนบุรี…ประชุมทางไกล (Cisco Webex) วางแผนการดำเนินงานควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด – ๑๙ ร่วมกับพื้นที่ …. ปราจีนบุรี รองรับการเปิดประเทศ

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านระบบ (Cisco Webex) ณ ห้องประชุมเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลทุกแห่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ เพื่อติดตามสถานการณ์โควิด – ๑๙ การยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด – ๑๙ เพื่อเปิดกิจการให้ปลอดภัยและยั่งยืนด้วยหลักการ (Covid Free Setting) และ (Universal Pervention) สำหรับสถานที่เสี่ยงและกลุ่มเสี่ยง แนวปฏิบัติเพื่อการปรับพฤติกรรมในการป้องกันโรคส่วนบุคคล

โดยเน้นให้ประชาชนต้องคงมาตรการ ป้องกันตัวเองสูงสุด ตลอดเวลาหรือการป้องกันการติดเชื้อโควิด – ๑๙ แบบครอบจักรวาล (Universal Pervention) ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T คิดเสมอว่าทุกคนที่อยู่รอบตัวอาจจะเป็นผู้ติดเชื้อ และแพร่เชื้อต่อได้ และติดตามผลการดำเนินงานการฉีดวัคซีน ปัญหาอุปสรรค และวางแผนการให้คำแนะนำแนวปฏิบัติของมาตรการองค์กรเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรค ในการเปิดกิจการได้ จัดกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย (Covid Free Setting) โดยมีเกณฑ์ ๓ ส่วนที่จะต้องร่วมมือกัน ๑. Covid Free Environment ระบบระบายอากาศ สุขอนามัย สะอาดปลอดภัย และ เว้นระยะห่าง ๒

. Covid Free Personnel ผู้ประกอบการและพนักงานที่ให้บริการ จะต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ๒ เข็มให้เร็วที่สุดและตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ให้กับพนักงาน ๓. Covid Free Customer ลูกค้าควรจะได้รับฉีดวัคซีนครบทั้ง ๒ เข็ม และก่อนเข้ารับบริการ จะต้องตรวจ ATK หรือมีใบรับรองผลการตรวจเป็นลบไม่เกิน ๗ วัน

ทั้งนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เน้นย้ำว่า ต้องเป็นมาตรการที่จะทำให้นำไปสู่การเปิดกิจการและกิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ้น ซึ่งจะต้องมีการกำกับติดตามอย่างเข้มงวดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการประเมิน การกำกับติดตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) กิจกรรมแต่ละประเภท มุ่งให้เกิดการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – ๑๙ ให้ได้มากที่สุด

เครดิต: สนง.สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี /นพ.สสจ.ปจ. /กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ/กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ /เลขาฯ สสจ.ปจ.