พะเยา ม.พะเยา เปิดคลินิกกฎหมาย รับปรึกษาเรื่องกฎหมายให้กับประชาชน ฟรี” เจาะประเด็นกฎหมายเรื่องใกล้ตัว

พะเยา ม.พะเยา เปิดคลินิกกฎหมาย รับปรึกษาเรื่องกฎหมายให้กับประชาชน ฟรี”
เจาะประเด็นกฎหมายเรื่องใกล้ตัว

วันที่ 10 กรกฎาคม 62 คลินิกกฎหมาย ม.พะเยา คณะนิติศาสตร์ รับปรึกษาเรื่องกฎหมายให้กับประชาชน เจาะประเด็นกฎหมายเรื่องใกล้ตัวโดยปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่า กฎหมายมีบทบาทสำคัญกับการใช้ชีวิตในสังคมเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากเราจะต้องเรียนรู้และศึกษาเรื่องเหล่านี้ไว้แล้ว การที่เรามีความรู้เรื่องกฎหมายควบคู่กับการใช้ชีวิตในสังคมไปด้วย ถือเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะป้องกันตัวเอง เพื่อมิให้ถูกเอาเปรียบทางสังคม เช่นเดียวกัน เมื่อมีหน่วยงานที่จะมาช่วยดูแลเรื่องเหล่านี้แล้ว การพัฒนาสร้างองค์ความรู้และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย จึงถือเป็นหน่วงงานสำคัญที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พัฒนาและขับเคลื่อน ให้เป็นสถาบันการศึกษาต้นแบบชั้นนำของประเทศ ในการจัดการศึกษาด้านนิติศาสตร์ในฐานะที่เป็นศาสตร์แห่งความยุติธรรม ให้การศึกษาแก่นิสิตในทุกมิติของการศึกษาอันประกอบด้วยปัญญา ความรู้ ทักษะการทำงาน และจริยธรรม เพื่อการเป็นบัณฑิตของศตวรรษที่ ๒๑ และเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่และการบริการวิชาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน วันนี้ได้จัดตั้ง “คลินิกกฎหมาย” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และช่วยแก้ปัญหาที่ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบ เสริมสร้างความยุติธรรมให้บังเกิดขึ้นแก่สังคม พัฒนาความรู้ทางกฎหมาย ทักษะทางวิชาชีพให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาให้มีความเชี่ยวชาญและเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพรับใช้

อาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะนิติศาสตร์ เปิดเผยว่า การทำงานในส่วนของการพัฒนาคลินิกกฎหมายเป็นการทำงานที่ท้าทาย เพราะต้องใช้แรงกายและแรงใจอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างนิสิตให้เป็นผู้ให้ การสร้างจิตสาธารณะในการทำงานรับใช้สังคม การแก้ปัญหาให้กับชุมชนหรือประชาชน แต่ถึงแม้มันจะหนักหนาเพียงใดก็ตาม เมื่อเราได้เห็นนิสิตของเราได้รับการพัฒนาจนเป็นนักกฎหมายที่ดีมีคุณธรรม เห็นแก่ประโยชน์ของสังคมและชุมชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ได้เห็นนิสิตใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการเยียวยาความเจ็บป่วยของสังคม ได้เห็นเขาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนด้วยการ ติดอาวุธทางปัญญาคือการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ความเหนื่อยยากลำบากที่ประสบมาตลอดการทำงาน มันน้อยนิดเหลือเกิน เทียบไม่ได้เลยกับสิ่งตอบแทนที่เราได้รับกลับมานั้นคือรอยยิ้มของทั้งนิสิตและประชาชนในชุมชน ซึ่งเป็นกำลังใจที่ดีมากในการทำงานค่ะ

ปัจจุบันใน คลินิกกฎหมายได้เริ่มขับเคลื่อนและให้บริการกับบุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไปแล้วโดยมี นายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร เจ้าหน้าที่ประจำคลินิกกฎหมาย เป็นผู้ให้คำปรึกษาและบริการนอกพื้นที่ให้กับประชาชนทั่วไปอีกด้วย “เป็นความรู้สึกที่ดี ที่มีโอกาสนำ นิสิตนิติศาสตร์ (ที่เข้าร่วมโครงการ)ลงพื้นที่ให้ความรู้กฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมาจะเน้นไปในที่ชุมชน เช่น โรงเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ และเป็นนโยบายของท่านคณบดี ที่เห็นความสำคัญของผู้ต้องขังในเรือนจำ จึงทำให้ต้นปีที่ผ่านมา เรานำนิสิต ไปให้ความรู้กฎหมายโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ Active Learning ให้ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดพะเยา และ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กละเยาวชน จังหวัดพะเยา ทุกครั้งที่มีโอกาสได้ลงพื้นที่ผมรู้สึกดีที่ผู้เข้าเรียนหรือรับการให้ความรู้สึกสนุกและมีความสนใจในหัวข้อที่เรานำไปเผยแพร่ให้ความรู้กฎหมาย และหวังว่าความรู้ที่ให้ไปจะเป็นประโยชน์ไม่มากก้น้อย” นายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร กล่าว

คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารรเรียนรวมหลังเก่า ภูกามยาวชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 05 4466 666 ต่อ 1619 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา