ร้อยเอ็ดจัดโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและฝึกการเจริญสติแก่เด็กและเยาวชนเพื่อเป็นกำลังพัฒนาประเทศชาติ /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและฝึกการเจริญสติแก่เด็กและเยาวชนเพื่อเป็นกำลังพัฒนาประเทศชาติ

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-


โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ/ชสอท.MOITC/สมนึก-ประธาน/0817082129-

เมื่อเช้าวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ หอประชุมวัดสระทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พระครูสุวรรณวรานุกิจ นายดำรงค์ สิริวิชยอิ่มวิเศษ รอง.ผวจ.รอ.เป็นประธานในโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยการดำเนินงานของ นาย สำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาร้อยเอ็ด นายสมบัติ เจนสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนการกุศลวัดสระทอง และคณะ โดยจัดให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง 6 จำนวน 350 คน กิจกรรมประกอบด้วย อาทิ การปฏิบัติธรรมนำชีวีมีความสุขการบริหารจิตฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิ บรรยายเรื่องวัยใสใจสะอาดปราศจากอบายมุข วิทยากร พระครูสุวรรณสาธุกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

นายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ เกิดขึ้นจากพระดำริในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี ซึ่งทรงเล็งเห็นสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบันว่า มีวิถีชีวิตห่างไกลจากวัดและศาสนา มีความเชื่อในค่านิยมที่ผิด ขาดที่พึ่งและสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เป็นที่มาในการก่อให้เกิดปัญหาต่างๆทางสังคม

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดทำโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระดำริในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ให้ความสำคัญ ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ ฝึกการเจริญสติ แก่เด็กและเยาวชน

นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดร้อยเอ็ดประธานกล่าวเปิดว่า.-ผู้ที่เข้ารับการอบรมในวันนี้เป็นผู้ที่มีความตั้งใจที่จะนำหลักธรรมไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเองครอบครัวและสังคมส่วนรวม การเรียนหนังสือ ที่สำคัญคือ ต้องเป็นคนดี และควรเป็นสื่อกลางในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อให้เป็นกำลังใจในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

/ชมรมสื่อออนไลน์ IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-