บุรีรัมย์ จัดประชุม กต.ตร. กำหนดแนวทางขับเคลื่อนงานตำรวจกับภาคประชาชนให้เป็นรูปธรรมทุกด้าน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนส่วนรวม

วันที่ 9 ก.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการ สภ.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ( กต.ตร. ) สภ. บ้านด่าน โดยมี นายพิพัฒน์ วงศ์ทองเจริญ ประธาน กต.ตร.สภ.บ้านด่าน , คณะกรรมการ และคณะที่ปรึกษา กต.ตร.สภ.บ้านด่าน ซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อหารือและกำหนดแนวทางในการทำงานร่วมกับ ข้าราชการตำรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี พ.ต.อ.ก้องชาติ เลี้ยงสมทรัพย์ ผกก.สภ.บ้าน และคณะข้าราชการตำรวจเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

สำหรับประชุมในวาระดังกล่าวเพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมของ”กต.ตร.สภ.บ้านด่าน”ให้เป็นรูปธรรมในทุกๆด้านของงานกิจกรรม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนส่วนรวม ในการร่วมมือกับตำรวจพัฒนาด้านต่างๆในพื้นที่อำเภอบ้านด่าน โดยเฉพาะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

โดยพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 18(6) ได้กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) กรุงเทพมหานคร จังหวัด และสถานีตำรวจ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบและ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่ต่างๆ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จของการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของตำรวจในภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)จะขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ทุกระดับนั่นเอง

ภาพ/ข่าว วันชัย ผิวอร่าม / วาทิตย์ แสนธุปี จ.บุรีรัมย์