ร้อยเอ็ดประกาศทอดกฐิน ปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์โควิด 19

ร้อยเอ็ดประกาศทอดกฐิน ปลอดภัย
ภายใต้สถานการณ์โควิด 19

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

นายภูสิต สมจิตต์ ผอ.ศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด – 19 จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า.-จังหวัดร้อยเอ็ดประกาศมาตรการสู้โรคโควิด19ฉบับล่าสุดที่41ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค งานประเพณีจัดได้ เปิดเข้าชมกีฬาชกมวย ใช้สถานศึกษาได้ต้องคุมเข้มตามมาตรการ

โดยในการจัดงานประเพณีทางสังคม งานบุญ หรือการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ขอความร่วมมือการจัดงานประเพณีทางสังคม ภายใต้มาตรการควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนด หากมีผู้ร่วมงานจำนวนมากกว่า 200 คน ให้ขออนุญาตต่อนายอำภอท้องที่นั้น กรณีจัดงานประเพณีทางสังคม งานบุญ หรือการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนมากกว่า 400 คนให้ขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด

ในการจัดงานประเพณีทอดกฐิน กรมควบคุมโรค มีข้อปฏิบัติดังนี้
การทอดกฐิน ปลอดภัยภายใต้สถานการณ์โควิด 19
ข้อปฏิบัติสำหรับวัด
จัดสถานที่ให้มีจุดลงทะเบียนคัดกรอง ตรวจวัดไข้
พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปใส่หน้ากากอนามัย
จัดให้มีอ่างล้างมือ สบู่

เตรียมโต๊ะสำหรับวางชุดเครื่องกฐิน
กำหนดที่นั่งห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร
ประชาสัมพันธ์การสวมหน้ากากและการล้างมือ
จัดปืนโตสำหรับมื้อเพลรูปละ 1 ชุด
หากมีการจัดโรงทาน ผู้ประกอบการต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อนหน้ากาก และถุงมือ
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง
ตรวจวัดไข้ลงทะเบียนที่จุด
คัดกรองก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลก่อนร่วมงาน
นั่งตามจุดที่กำหนด
ประชาสัมพันธ์การสวมหน้ากากและการล้างมือ
ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนกลับ
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ส่ยด่วน กรมควบคุมโรค 1422

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว