รมว.ทส. ‘วราวุธ’ ลงพื้นที่เปิดโครงการอ่างเก็บน้ำแม่รำพันพร้อมระบบกระจายน้ำ

รมว.ทส. ‘วราวุธ’ ลงพื้นที่เปิดโครงการอ่างเก็บน้ำแม่รำพันพร้อมระบบกระจายน้ำ

วันนี้ (8 มกราคม 2564) เวลา 15.00 น. ที่บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่รำพันพร้อมระบบกระจายน้ำ ของกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย และเป็นโครงการต้นแบบการ บรูณาการในการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค รวมทั้งเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ให้กับประชาชน และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อเสริมในการทำการเกษตรที่ใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้งด้วย โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้การตอนรับ จากผลการดำเนินโครงการระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำแม่รำพันนั้น ปัจจุบันมีน้ำต้นทุนในห้วงฤดูแล้งนี้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำต้นทุนในการใช้อุปโภค บริโภค และใช้เพื่อทำเกษตรกรรมที่ใช้น้ำน้อยในฤดูแล้งนี้ต่อไป

ซึ่งศักยภาพในการเก็บกักน้ำทั้งโครงการฯประมาณ 6.758 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็น 2 อ่าง คืออ่างบนและอ่างล่าง อ่างบนมีความจุเก็บกัก 5.625 ล้าน ลบ.ม. และอ่างล่าง ความจุเก็บกัก 1.133 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบัน (8/1/64) ปริมาณน้ำในอ่างเก็บกักได้รวม 4.077 ล้าน ลบ.ม. (อ่างบน 3.377ล้าน ลบ.ม. และอ่างล่าง 0.70 ล้าน ล บ.ม.) ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่าง ร้อยละ 60.328 คงเหลือรับได้อีก ร้อยละ 39.671 ลักษณะโครงการเป็นเขื่อนดิน ความกว้างของสันเขื่อน 8 เมตร ความสูงเขื่อน 19 เมตร ความยาวเขื่อนดิน 1,174 เมตร
ในการนี้ รัฐมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เปิดประตูระบายน้ำ ระบบส่งน้ำ พร้อมทั้งปลูกป่าทดแทนบริเวณพื้นที่ด้านท้ายน้ำของโครงการฯ ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน เป็นโครงการที่ช่วยเหลือการเกษตรในพื้นที่ ต.ตลิ่งชัน และตำบลใกล้เคียง ถือเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภคบริโภคของประชาชนกว่า 2,500 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์กว่า 3,500 ไร่ อีกทั้งอย่างเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองเพื่อการเกษตรทฤษฎีใหม่ ช่วยชะลอน้ำลดการเกิดอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองไว้ป้องกันไฟป่า ฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าต้นน้ำ ช่วยสร้างงานชุมชนและลดการอพยพการย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมือง

กิตติพร ดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939