สุโขทัยแถลงข่าว “สรุปการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กรณี ผู้ติดเชื้อชายไทย อายุ 30 ปี จังหวัดระยอง

สุโขทัยแถลงข่าว “สรุปการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กรณี ผู้ติดเชื้อชายไทย อายุ 30 ปี จังหวัดระยอง

วันนี้ (8 มกราคม 2564) เวลา 17.00 น. ที่โรงแรมศรีวิไล จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ร่วมกันแถลงข่าว “สรุปการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กรณี ผู้ติดเชื้อชายไทย อายุ 30 ปี จังหวัดระยอง มีประวัติเดินทางมาจังหวัดสุโขทัย
โดย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 มีข้อมูล Timeline ผู้ป่วย ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองที่เผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ ต่างๆ ว่ามีผู้ป่วย เพศชาย อายุ 30 ปี มีประวัติเดินทางมาร่วมงานแต่งงานเพื่อนในจังหวัดสุโขทัยระหว่างวันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จึงทำการตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง พบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้ลงพื้นที่ดำเนินการสอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผัส พบว่ามีผู้สัมผัสรวม 163 ราย เป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง 91 ราย และเสี่ยงต่ำ 72 ราย เก็บตัวอย่างกลุ่มเสี่ยงจาก 5 สถานที่ที่ผู้ป่วยเดินทางไป ตั้งแต่วันที่ 5 – 7 มกราคม 2564 โดยส่งตรวจทุกราย ผลไม่พบเชื้อโควิด 19 ทุกราย

จากนั้นลงพื้นที่ประเมินและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค โควิด 19 ของผู้ประกอบการ พนักงานของโรงแรมและร้านอาหารที่ผู้ติดเชื้อเดินทางไป ทั้ง 5 แห่ง ได้ทำความสะอาดสถานที่ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และ ติดตามและเฝ้าระวังอาการของผู้สัมผัสทั้งหมด ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมีมาตรการให้กักกันตนเองที่บ้านเป็นระยะเวลา 14 วัน ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. ติดตามและสังเกตอาการจนครบระยะเวลา 14 วัน ครบกำหนดในวันที่ 12 มกราคม 2564 ขณะนี้ ทุกรายไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใด
ทั้งนี้จังหวัดสุโขทัย อยากให้พี่น้องประชาชน มีความมั่นใจและเชื่อมั่นว่าร้านอาหาร โรงแรม และสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดสุโขทัย ปลอดจากเชื้อโควิด 19 และขอเน้นย้ำให้ประชาชนอย่าการ์ดตกปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 คือ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ทำความสะอาดพื้นผิว ไม่ไปในสถานที่แออัด และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ ซึ่งจังหวัดสุโขทัย ได้มีมาตรการเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในพื้นที่อย่างเข้มข้นมาโดยตลอด

กิตติ พร ดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939