จ.ร้อยเอ็ด ส่งตำบลผักแว่น อ.จังหาร คัดเลือก “ตำบลสร้างสุข” ระดับเขตสุขภาพที่ 7

จ.ร้อยเอ็ด ส่งตำบลผักแว่น อ.จังหาร
คัดเลือก “ตำบลสร้างสุข” ระดับเขตสุขภาพที่ 7

วันนี้ (7 ส.ค.2562) เวลา 09.00 น.
นายเกียรติชัย สารเศวต
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกผลงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต และองค์กร อสม.สร้างสุขภาพ ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเยี่ยมเสริมพลังและทำการประเมินผลงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นางอัมรา ธำรงทรัพย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ
ในนามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
นายนพดล พลซื่อ ปลัดอาวุโส อำเภอจังหาร กล่าวต้อนรับในนามพื้นที่ ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อคัดเลือกตำบลผักแว่น เป็นตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 7 โดยแข่งขันจาก 4 จังหวัด คือจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด
โดยมีคณะทำงานเครือข่ายตำบลจัดการคุณภาพชีวิตชุมชนสร้างสุขในพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลผักแว่น/โรงเรียน /ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน /ชมรม อสม.และประชาชน ตำบลผักแว่น ให้การต้อนรับจำนวน 500 คน
โดยช่วงเช้าคณะกรรมการรับฟังการนำเสนอผลงานในภาพรวมทั้งตำบลโดยกำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน/ครู /อสม และบุคคลต้นแบบ
ด้านสุขภาพของตำบลผักแว่น
จากนั้นชมผลงานด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดโรคของ อสม.ด้วยนวัตกรรม “อสม.ขาเลาะเคาะประตูดูพาข้าว” /โครงการหมอใกล้บ้านพยาบาลใกล้ใจ/ผลงานนักเรียนในโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ/ผลงานจากนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเช่นการสานหมวก การทอผ้า การทำกระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้ และการจักสานเครื่องใช้ต่างๆ บ่ายเยี่ยมชมผลงานโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ โรงเรียนคางฮุง บากไข่นุ่น โนนศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ /เป็นโรงเรียนดีเด่นเด็กไทยฟันดีระดับประเทศ และโรงเรียนดีเด่นด้านความปลอดภัย จากนั้นเยี่ยมชม โครงการตลาดประชารัฐ เป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้า ส่วนใหญ่เป็นสินค้าทางการเกษตร พืชผักปลอดสาร จัดให้มีขึ้นในตอนเช้าทุกวัน จุดเด่นที่นี่ไม่พบขยะ รถเก็บขยะไม่มี ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายลงมาก สิ่งแวดล้อมโดยรวมค่อนข้างสะอาด ขยะเปียก ทำปุ๋ยหมัก ขยะแห้ง เก็บไว้ขายได้มีเทศบาลมารับซื้อทุกวันที่ 23 ของเดือน จัดให้มีโครงการคัดแยกขยะ มีสมาชิกรวม700 คน ผลลัพท์ชุมชมสะอาดมากขึ้น ชุมชนเข้มแข็งมีความร่วมมือและสามัคคี จากนั้นเยี่ยมชมบ้านตัวย่างจำนวน 2 หลัง เยี่ยมชมเสริมพลังใจให้ชุมชนจนเสร็จสิ้น เวลา 16.00น.คณะกรรมการจึงเดินทางกลับ

ตำบลจัดการ
คุณภาพชีวิตตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
มีผลงานเชิงประจักษ์มากมาย มีการบริหารจัดการสุขภาพดูแลสุขภาวะของประชาชนด้วยพลังท้องถิ่นที่เข้มแข็งดูแลสุขภาวะแบบองค์รวมตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชรา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคด้วยนวัตกรรมของอสม.ที่ชวนชาวบ้านเลิกกินปลาดิบ เลิกกิน หวาน มัน เค็ม และ ลด ละ เลิกผงชูรส เพิ่มการกินผักพื้นบ้านมากขึ้น ด้วยการเยี่ยมบ่านดูพาข้าวของแต่ละครัวเรือนแล้วให้ความรู้เรื่องการปรับพฤติกรรมการกินเพื่อลดโรคเรื้อรัง ที่นี่มีโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ใส่ใจในการดูแลสุขภาพของนักเรียน ครูทุกคนรักนักเรียนเหมือนลูก หล่อหลอมองค์ความรู้ด้านสุขภาพให้กับต้นกล้าอ่อนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง และมีนักเรียนที่เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ และมีองค์กร
อสม.ที่เข้มแข็ง ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานในชุมชนได้มาตรฐานดูแลโดย อสม.เชี่ยวชาญ หมอประจำหมู่บ้านที่ผ่านการอบรมแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอเป็นกำลังใจให้ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข สุขกาย สุขใจ สุขเงิน ระดับเขตสุขภาพที่่่่ 7 และเข้ารับการคัดเลือกเป็นตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ระดับประเทศต่อไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
7 สิงหาคม 2562

/////////////////////
ศรีไพรทูลธรรม ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวจังหวัดร้อยเอ็ดให้เครดิต
ธัญชนก วงษ์หาญ/ข่าว
ทองสุข โพนเงิน/หน.ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์