กรมป่าไม้ “ผนึกกำลัง” 5 หน่วยงานจังหวัดแพร่ เซ็น MOU “ด้านการพัฒนา นวัตกรรมด้านป่าไม้” มุ่งสร้างต้นแบบพัฒนาเศรษฐกิจจากผืนป่า ภายใต้แนวคิด “Economy Under the Forest”

แพร่///

กรมป่าไม้ “ผนึกกำลัง” 5 หน่วยงานจังหวัดแพร่ เซ็น MOU “ด้านการพัฒนา
นวัตกรรมด้านป่าไม้” มุ่งสร้างต้นแบบพัฒนาเศรษฐกิจจากผืนป่า ภายใต้แนวคิด “Economy Under the Forest”

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมตรีเทพ โรงเรียนป่าไม้แพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภา เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมด้านป่าไม้จังหวัดแพร่ ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจภายใต้ผืนป่ Economy Under the Forest” ระหว่าง กรมป่าไม้ โดย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ จังหวัดแพร่ โดย นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยากรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ โดย ดร.ประทีป บินชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ และเทศบาลเมืองแพร่ โดย นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ทั้งนี้มี
นายอภิชาติ โตดิลกเวชซ์ นายธานี สุโชดายน นางศิรินา ปวโรฟ้ารวิทยา
สมาชิกวุฒิสภา ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้มี นายสงคราม ขาวสะอาด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ นายปรีชา โตมี ผู้อำนวยการสำนักที่ 13 จังหวัดแพร่ นายอดิศร ไชยบุญเรือง ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่ นายประดิษฐ์ ศศิภัทรกุล คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม และมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแพร่ เข้าร่วม

นายสุรชัย อจลบูญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า การลงนาม MOU ในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้หน่วยงาน/ บุคลากร ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันเพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาวิจัย สังเคราะห์และยกระดับองค์ความรู้เศรษฐกิจภายใต้ผืนป่า Economy Under the Forest แบบองค์รวม และร่วมกันพัฒนานวัตกรรมด้านป่าไม้ โดยนำองค์ความรู้ และทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละองค์กรเข้าร่วมบริการในด้านการดูแล อนุรักษ์ บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์ และการสร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดแพร่ ให้มีคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ เกิดห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้
ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนใน
พื้นที่ รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขันในทุกด้านของผลิตภัณฑ์ไม้เศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ระดับ
ประเทศ และระดับนานาชาติ

“ความร่วมมือนี้ จะดำเนินการภายใต้
ระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2566 – 2569 โดยระยะแรก กรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะร่วมกันพัฒนานวัตกรรมด้านป่าไม้จังหวัดแพร่ ในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เป็นต้นแบบของ
การพัฒนาจ้งหวัดและพื้นที่เชิงนวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในทุกด้านของผลิตภัณฑ์ไม้เศรษฐกิจ ทั้งระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ จนบรรลุเป้าหมายแบบมุ่งผล
สัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ของ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดใกล้เคียง “หน่วยงานทั้ง 6 ฝ่าย จะทำงานในรูปแบบของเครือข่ายความร่วมมือที่จะนำองค์ความรู้ และทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละองค์กร ร่วมให้บริการใน
ด้านการดูแล อนุรักษ์ บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์ และการสร้างนวัตกรรมจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดแพร่ ให้มีคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ เกิดห่วงโซ่คุณค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ ตามแนวคิด เศรษฐกิจภายใต้ผืนป่า Economy Under the Forest และที่สำคัญ ยังถือเป็นก้าวเริ่มต้นในการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาจังหวัดแพร่ให้เป็น Forest City สร้างพื้นที่โอโซนในประเทศ”

ภายหลังพิธีลงนามประธานในพิธี คณะผู้ลงนาม และประชาชนจากชุมชนเทศบาลเมืองแพร่ได้ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณโรงเรียนป่าไม้แพร่

ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ

แพร่…รายงาน