ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติสรุปผลการดำเนินงาน การเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยมี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 4 และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประดับแก้ว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการและนำเสนอผลความสำเร็จในการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 73 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 4 ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้ในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านภายใต้ความร่วมมือหน่วยงานภาคีตามนโยบายและภารกิจ สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ การให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการประชารัฐ นอกจากนี้ยังได้แบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล

การบริหารจัดการกองทุนฯ เหลียวหลัง แลหน้า พร้อมทั้งจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด และการจัดแสดงนิทรรศการความสำเร็จของคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับอำเภอ จากทั้ง 20 อำเภอ

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในด้านความรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่มด้วยภูมิปัญญาของตนเอง เพื่อนำไปสู่การยกระดับกองทุนหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นการสร้างพลังคน สร้างพลังทุนและสร้างพลังความคิด เพื่อนำไปสู่การเป็นชุมชนที่พึ่งพาตนเอง ตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งของการเพิ่มรายได้ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาการขาดโอกาสในการลงทุนประกอบอาชีพ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับประชาชนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย เน้นการเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืน

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ 088-573-0542-ข่าว
ปชส-ร้อยเอ็ด/ภาพ