เทศบาลตำบลช่อแฮ “ติดตาม” การก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้องกันตลิ่ง ยกระดับระบบส่งน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มเส้นทางการเกษตรให้สะดวกเพิ่มมากขึ้น

เทศบาลตำบลช่อแฮ “ติดตาม” การก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้องกันตลิ่ง ยกระดับระบบส่งน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มเส้นทางการเกษตรให้สะดวกเพิ่มมากขึ้น

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นำโดย นายอดุลย์ ไหล่ทุ่ง นายกเทศมนตรีพร้อม นายจรัสฤทธิ์ โยธกุลสิริ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลช่อแฮ ออกติดตามการก่อสร้างโครงการ ซึ่งอยู่ในช่วงดำเนินการ

นายอดุลย์ ไหล่ทุ่ง กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลช่อแฮ เห็นความสำคัญกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในเรื่องทำการเกษตรการจัดระบบส่งน้ำให้มีประสิทธิภาพจะเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มเส้นทางส่งเสริมให้การขนส่งสินค้าทางเกษตรให้สะดวกเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างขึ้น ส่วนในอนาคตจากจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ในการก่อสร้างให้ ให้ครบทั้งระบบ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นสร้างรายได้ในภาพรวมให้กับเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายจรัสฤทธิ์ โยธกุลสิริ กล่าวว่า วันนี้ได้ติดตามการก่อสร้างโครงการป้องกันตลิ่งซึ่งมีความยาวทั้งหมด 120 เมตร อยู่ในการดำเนินการ โครงการนี้จะเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรทำการเกษตรมีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นในเรื่องการเดินทางไปในพื้นที่การเกษตรการขนส่งก็จะสะดวกเพิ่มมากขึ้น

นายวิโรจน์ ใจหวัง ชาวบ้านตำบลช่อแฮ กล่าวว่า โครงการนี้ทางเทศบาลได้ทำได้ดีมาก ซึ่งจะเป็นการป้องกันตลิ่งในการพังทลาย โครงการจะได้ถนนเพื่อการเกษตรด้วย ถ้าเป็นไปได้ถนนที่สร้างนี้ถ้าทำได้ครบวงจรและมีการเพิ่มผิวจราจรตรงการสร้างป้องตลิ่งให้กว้างเพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่มีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น ต้องขอขอบคุณทางผู้บริหารเทศบาลตำบลช่อแฮ ที่จะเห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชน

ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ
ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
แพร่…รายงาน