พช.ราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัด “มหกรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำ” (ระดับภูมิภาค) เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 49 ปี

พช.ราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัด “มหกรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำ” (ระดับภูมิภาค) เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 49 ปี

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 49 ปี โครงการมหกรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำ ระดับภูมิภาค ภายใต้แนวคิด “ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง” โดยมี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรมฯ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย สมาชิกและคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หน่วยงานภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเเละอำเภอ รวมจำนวน 100 คน จากจังหวัดราชบุรี จำนวน 80 คน จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 10 คน และจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 10 คน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
1. การจัดนิทรรศการมหกรรมการออม กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 49 ปี
2. กิจกรรมอ่านสารกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 49 ปี จาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
3. รับชมวิดีโอ “49 ปี ความสำเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”
4. เวทีเสวนา “ทิศทางความสำเร็จของการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” โดยผู้แทนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจากจังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี
5. เวทีเสวนา “การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยการใช้เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” โดยผู้แทนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจากจังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 49 ปี โครงการมหกรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำ ระดับภูมิภาค มีดังนี้
1. เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออมและการมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ด้านการส่งเสริมการออม และการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3. เพื่อให้ประชาชนทราบและเข้าใจถึงประโยชน์ของการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมาตั้งแต่ปี 2517

ซึ่งริเริ่มโดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน โดยเริ่มดำเนินการครั้งแรก จำนวน 2 แห่ง คือ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2517 ต่อมาได้กำหนดให้วันที่ 6 มีนาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกำหนดให้วันที่ 6-8 มีนาคมของทุกปี เป็นสัปดาห์รณรงค์การประหยัดและการออมของประชาชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นกองทุนชุมชนที่สำคัญ โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมให้ประชาชนมารวมตัวกันออมเงินตามศักยภาพของตนเอง เป็นการสร้างหลักประกัน สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิกในครัวเรือนและช่วยเหลือคนในชุมชน ซึ่งดำเนินการภายใต้หลักการ “ใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน” ให้คนมีคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจกัน และความไว้วางใจกัน และพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง เรียนรู้การทำงานร่วมกันในรูปแบบ “กระบวนการกลุ่ม” และใช้ “สัจจะออมทรัพย์” เป็นเครื่องมือในการสร้างวินัยการออมของสมาชิก ปัจจุบันมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจำนวน 22,922 กลุ่ม สมาชิก 3.5 ล้านคน มีเงินสัจจะสะสมกว่า 35,037 ล้านบาท สมาชิกกลุ่มฯ ได้รับประโยชน์ในการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนประกอบอาชีพ และแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว ลดการพึ่งพาแหล่งทุนภายนอก จำนวน 1.2 ล้านคน เป็นจำนวนเงิน 24,336 ล้านบาท นอกจากนี้ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสามารถดำเนินกิจกรรมเครือข่ายหรือกิจกรรมเชิงธุรกิจชุมชน เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกและชุมชน เช่น ศูนย์สาธิตการตลาด ยุ้งฉาง ธนาคารข้าว ลานตากผลผลิต โรงสีข้าวชุมชน โรงน้ำดื่มชุมชน เป็นต้น ซึ่งเป็นการฝึกหัดการดำเนินธุรกิจในระบบกลุ่ม เพื่อให้เกิดรายได้ของกลุ่ม เพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมการพัฒนาด้านต่างๆ และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและชุมชน
จังหวัดราชบุรี ได้ส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชน จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 158 กลุ่ม มีสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์รวม 19,044 คน และมีเงินสัจจะสะสมรวม 242,122623.70 บาท
ในการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน