ผู้ช่วยเลขาธิการ ด้านเขตส่งเสริม อุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) แจงความคืบหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคระยะที่ 1

ผู้ช่วยเลขาธิการ ด้านเขตส่งเสริม อุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) แจงความคืบหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคระยะที่ 1

โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ในการประชุมปรึกษาหารือของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง ครั้งที่ 3
วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา ที่ ห้องประชุมเมืองท่า เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยมีนายบุญเลิศ น้อมศิลป์ ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ได้มีโอกาสนำเสนอปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนให้ที่ประชุมพิจารณาหารือ อันจะนำไปสู่การหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นและวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การตีเส้นจราจรบนถนน, การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ, การเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, การปรับปรุงถนนที่ชำรุด เป็นต้น
โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจาก เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล นำโดย ดร.คเณศ วังส์ไพจิตร ผู้ช่วยเลขาธิการกำกับดูแลเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาโครงการอีอีซีดี และทีมงานเข้าร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคระยะที่ 1 โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ที่จะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนด้านอุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิทัลของพื้นที่ชลบุรี มุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ดึงดูดการลงทุนและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน ในธุรกิจดิจิทัลที่สำคัญของภูมิภาค พร้อมกับเชื่อมโยงอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทย โดยมุ่งเน้นเรื่องของการเป็นประตูการค้าให้กับประเทศอาเซียนต่อไป