อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานประเพณีบวงสรวงพระพรหม ตุ้มโฮมผูกเสี่ยว เที่ยวบุญคูณลาน สืบสานประเพณี ชม ชิม ของดีเมืองจตุรพักตรพิมาน ประจำปี 2562

อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานประเพณีบวงสรวงพระพรหม ตุ้มโฮมผูกเสี่ยว เที่ยวบุญคูณลาน สืบสานประเพณี ชม ชิม ของดีเมืองจตุรพักตรพิมาน ประจำปี 2562

เมื่อเวลา 17.30 น .วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานประเพณีบวงสรวงพระพรหม ตุ้มโฮม ผูกเสี่ยว เที่ยวบุญคูณลาน สืบสานประเพณี ชม ชิม ของดีเมืองจตุรพักตรพิมาน ประจำปี 2562 มีชาวอำเภอจตุรพักครพิมาน อำเภอใกล้เคียง และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นายธนิต มยูขโชติ นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน กล่าวว่า อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอจตุรพักตรพิมาน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน พ่อค้าคหบดี และประชาชนชาวอำเภอจตุรพักตรพิมาน ร่วมกันจัดงานประเพณีบวงสรวงพระพรหม ซึ่งเป็นงานประเพณีที่มีความสำคัญของชาวอำเภอจตุรพักตรพิมาน ตรงกับวันขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 ของทุกปี ในปี 2562 นี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้รับทราบความสำคัญความศักดิ์สิทธิ์ของพระพรหมอำเภอจตุรพักตรพิมาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเทียวชมจังหวัดร้อยเอ็ด และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด ให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น และให้ชาวอำเภอจตุรพักตรพิมาน ได้ร่วมกันแสดงถึงความเคารพศรัทธาต่อองค์พระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองและช่วยกันอนุรักษ์รักษาสืบทอดประเพณีบวงสรวงพระพรหม ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ รายได้จากการจัดงานนำไปสมทบกองทุนพระพรหม เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามระเบียบกองทุนพระพรหมที่กำหนดไว้กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการจัดประกวดการออกร้านผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีจากทุกตำบลทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประกวดขบวนแห่เอกลักษณ์ของดีแต่ละตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประกวดธิดาพระพรหม การประกวดขวัญใจท้องที่ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง พิธีสู่ขวัญผูกเสี่ยว รำวงย้อนยุค การประกวดกลองยาวประยุกต์ การประกวดข้าวจี่โบราณและข้าวจี่ประยุกต์ เป็นต้น
////////
เครดิต ภาพ คมกฤช พวงศรีเคน
ศรีไพร ทูลธรรม. ข่าว
Tiger news Tv.101

 

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย