ผู้ว่าฯพังงา เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัย (บ้านมั่นคงชนบท) บ้านในหงบ-ควนคา หมู่ที่ 4 ยกระดับความผาสุกด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชน

ผู้ว่าฯพังงา เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัย (บ้านมั่นคงชนบท) บ้านในหงบ-ควนคา หมู่ที่ 4 ยกระดับความผาสุกด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชน

วันที่ 6 ธ.ค.65 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดแพรคลุมป้ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัย (บ้านมั่นคงชนบท) และได้เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้บ้านหลังแรก (หลังใหม่) ณ บ้านเลขที่ 44 บ้านในหงบ หมู่ที่ 4 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สภาองค์กรชุมชนตำบลตากแดด ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด้วย พร้อมมอบถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้กับผู้นำชุมชน เพื่อนำไปขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกในพื้นที่ต่อไป จากนั้นได้เดินทางไปยังบ้านควนคา หมู่ที่ 4 ตำบลตากแดด เพื่อดูสภาพและพื้นที่ที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัย ถือเป็นนโยบายรัฐบาล และนโยบายจังหวัดพังงา ในการแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบาง ที่สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพังงา ร่วมกับมูลนิธิชุมชนไท ได้จัดทำข้อมูลชุมชน และแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดพังงาร่วมกัน ทางจังหวัดพังงาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวก และร่วมขับเคลื่อน เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ ให้เกิดความผาสุกในชีวิตและความเป็นอยู่

นายกำธร ขันธรรม ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลตากแดด กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายจังหวัดพังงา ในการแก้ปัญหาความยากจน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบาง สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพังงา ร่วมกับมูลนิธิชุมชนไท ได้จัดทำข้อมูลชุมชน/ครัวเรือน และแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดพังงาร่วมกัน และเสนอโครงการงบประมาณไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 5 พื้นที่ คือ ตำบลตากแดด ตำบลบางเตย ตำบลหล่อยูง ตำบลบางวัน 2 หมู่บ้าน ซึ่งตำบลตากแดด มีประชากร 3,140 คน 876 ครัวเรือน แบ่งออกเป็น 4 หมู่บ้าน สำหรับบ้านในหงบ-ควนคา หมู่ที่ 4 มีด้วยกัน 2 กลุ่มบ้าน คือ บ้านในหงบและบ้านควนคา มีประชากร 461 คน 109 ครัวเรือน สภาองค์กรชุมชนตำบลตากแดด ได้เสนอโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัยในพื้นที่เอกสารสิทธิ ในรูปแบบบ้านพอเพียงชนบท ตั้งแต่ปี 2561-2565 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไป 48 ครัวเรือนจากจำนวน 82 ครัวเรือน และครัวเรือนที่อาศัยในพื้นที่รัฐ เช่น อุทยาน ป่าสงวน สปก.4-01 บ้านในหงบ-ควนคา ได้เสนอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัย(บ้านมั่นคงชนบท) เป็นการสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณูปโภค เศรษฐกิจ สังคมและกระบวนการพัฒนาทั้ง 62 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 1,154,000 บาทสนับสนุนการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย 45 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,800,000 บาท รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น2,954,000 บาท สำหรับกลุ่มบ้านในหงบ หมู่ที่ 4 มีการสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค เศรษฐกิจ สังคมและกระบวนการพัฒนาจำนวน 39 ครัวเรือน เป็นเงิน 723,000 บาท และการสนับสนุนการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยจำนวน 26 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,040,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,763,000 บาท ส่วนกลุ่มบ้านควนคาหมู่ที่ 4 มีการสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคเศรษฐกิจ กระบวนการพัฒนาจำนวน 23 ครัวเรือน เป็นเงิน 431,000 บาท และการสนับสนุนการพัฒนา จำนวน 19 ครัวเรือน เป็นเงิน 760,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,191,000 บาท