มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ 25 ปี การก่อตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา และจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ 25 ปี การก่อตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา และจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 พระสิริวรคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีทางพระพุทธศาสนา ในการจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ 25 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ที่ สถานที่ก่อสร้างมณฑป พระราชธรรมานุวัตร ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยมีพระครูกิตติวราทร ผศ.ดร, รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด นำ คณะสงฆ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา อุบาสก อุบาสิกา และนักกีฬา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
พระครูกิตติวราทร ผศ.ดร, รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด กล่าวว่า มหามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมครบรอบ 25 ปี วันสถาปนาวิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมประกอบด้วย การทอดผ้าป่าสร้างมณฑปพระราชธรรมานุวัตร(เลื่อน สุกวโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดเหนือ ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้ง มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน กิจกรรมวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนส่งเสริมให้มีคุณภาพทางกายภาพ และมีคุณภาพชีวิตห่างไกลยาเสพติด ได้แก่กีฬาเซปัก ตระกร้อ ชาย – หญิง มีนักกีฬามีชื่อเสียงระดับประเทศเข้าร่วมกิจกรรม และกีฬาฟุตบอล มีทีมฟุตบอลเยาวชน เข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก
นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ 25 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในครั้งนี้ ยังมีส่งเสริมนักศึกษา ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นคนดี จิตอาสา และทำประโยชน์แก่สังคม ชม กีฬาทีมเยาวชนนักกีฬาเซปักตระกร้อ ทีมชาติไทย ทีมหญิง นำโดย นางสาว สุภาพร พะลัง ปะทะทีมชาติเกาหลีใต้ นำทีมโดย กิม มี กิน และกีฬาฟุตบอลทีมเยาวชน นักเรียนชาย พร้อมอิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง กับโรงทานที่หลากหลาย เมนู.

///////////////+/+/
ศรีไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีมงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด