ร้อยเอ็ด…เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร้อยเอ็ด…เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. นาย สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.สกล คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 นำ ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ
ดร.สกล คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดพัฒนาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาที่ ก.ค.ศ.กำหนดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผ่านการพัฒนา มีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพความเป็นผู้นำ และพฤติกรรม เหมาะสมต่อการเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 5 จังหวัดร้อยเอ็ด วิธีการพัฒนาโดยให้องค์ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำความรู้สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาด้วยการเติมเต็มจากวิทยากรหน่วยพัฒนาและวิทยากรพี่เลี้ยง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เป็นผู้นำที่ดี กระสุนเองเก่งดีและมีความสุขตลอดระยะเวลาของการพัฒนาได้รับการดูแลอำนวยความสะดวกจากคณะกรรมการการดำเนินงานประจำหน่วยพัฒนาอย่างดียิ่ง
ผู้เข้ารับการพัฒนา ประกอบด้วย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจากจังหวัดร้อยเอ็ด 109 คนบุรีรัมย์ 145 คน และจังหวัดสุรินทร์ 143 คนรวม 397 คนดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 6 – 13 กรกฎาคม 2562 ที่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด
….สัมภาษณ์ เลขา สพฐ……

///////////////+/+/
ศรีไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีมงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด