เทศบาลตําบลหาดเล็กเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ พร้อมเน้นการแก้ปัญหาให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็น ด้านการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส โรโลน่า 2019

เทศบาลตําบลหาดเล็กเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ พร้อมเน้นการแก้ปัญหาให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็น ด้านการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส โรโลน่า 2019

ปัญหาทางเศษฐกิจของประชาชน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สถานที่อยู่อาศัยของประชาชน และ การคมนาคม เป็นต้น
วันนี้ 7 พ.ค. 2564 เวลา 10.00น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษของตําบหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายชัยบูรณ์ สมนึก เป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ของเทศบาลตําบลหาดเล็ก นส.กิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหาดเล็ก พร้อมผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเล็กได้เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ ๑ หลังจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 28 มันาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดดตราด ขอให้นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเล็ก ทำตามความต้องการประชาชน แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทำงานตามนโยบายที่หาเสียงไว้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลและทำตามนโยบายรัฐบาล ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์ชาวตําบลหาดเล็ก

จากนั้นในที่ประชุมนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหาดเล็ก ได้กล่าวว่าจะยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่สําคัญและขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเล็กทั้งเก่าและใหม่ที่ได้เข้ามาร่วมกันประสานงานต่อที่ได้ดําเนินการค้างไว้ นายกเทศมนตรีตําบลหาดเล็ก บอกว่าจะปฏิบัติหน้าที่พร้อมเน้นการแก้ปัญหาให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็น ด้านการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส โรโลน่า 2019 ปัญหาทางเศษฐกิจของประชาชน และได้วางนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตําบลหาดเล็กไว้ 7 ด้าน 1.ด้านนโยบาย 2.นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วมของชุมชน 3.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 4.นโยาบยด้านเศรษฐกิจและการค้าชายแดน 5.นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 6.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และนโยบายด้านการกีฬาเป็นต้น

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด รายงาน