ร้อยเอ็ดรณรงค์ดี-เดย์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก หยุดไข้เลือดออกต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา /ชมรมสื่ออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ดรณรงค์ดี-เดย์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก หยุดไข้เลือดออกต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา

/ชมรมสื่ออนไลน์IT/nuk-0817082129-

https://youtu.be/FuHyPQJ_XFM วันชัย ปู้ว่าร้อยเอ็ดนำเดินรณรงค์ควบคุมไข้เลือดออก
/ชมรมสื่ออนไลน์IT/
สมนึก-ประธาน/-0817082129-

เมื่อเย็นวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:30 น.ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรณรงค์ดี-เดย์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดร้อยเอ็ดปี 2562 พร้อมร่วมเดินรณรงค์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกไปตามถนนรอบเมืองร้อยเอ็ดโดยการดำเนินงานของ นายปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และประชาชน ในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและอำเภอเมืองร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้น 500 คน

นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล สสจ.ร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก จังหวัดร้อยเอ็ดมีรายงานผู้ป่วย 916 รายอัตราป่วย 70 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต จำนวนผู้ป่วยปีนี้มากกว่าค่ามาตรฐาน 5 ปีถึง 3.1 เท่า พบผู้ป่วยใน 20 อำเภอ 155 ตำบล 453 หมู่บ้าน จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่องในพื้นที่โดยมาตรการ 3 เก็บคือ เก็บบ้าน เก็บน้ำ และเก็บขยะ ในพื้นที่ 7 ร ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

โดยมีเป้าหมายให้ทุกพื้นที่ ปลอดลูกน้ำยุงลาย ด้วยพลังของภาคีเครือข่าย บุคลากรทุกภาคส่วน อาสาสมัครสาธารณสุข จิตอาสาปราบลูกน้ำยุงลาย ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างกระแสสื่อสังคม ให้เกิดการรับรู้ประชาชน เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วม ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือด ออกจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ดีเดย์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดร้อยเอ็ดปี 2562 ขึ้น เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการตื่นตัวของประชาชนทุกภาคส่วนและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวเปิดว่า.- ภายหลังจากการผ่านการรณรงค์ในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จะได้นำความรู้ความเข้าใจ หรือประสบการณ์ที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในบ้านของตนเอง ในที่ทำงานและบอกต่อคนอื่นๆ เพื่อเกิดความร่วมมือในการดูแลป้องกันโรคไข้เลือดออกได้

/ชมรมสื่อออนไลน์IT:ชสอท.:MOITC/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-