การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์และลงพื้นที่สอดส่องโครงการในพื้นที่อำเภอเขาค้อ

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์และลงพื้นที่สอดส่องโครงการในพื้นที่อำเภอเขาค้อ

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นางเจริญศรี ชวาลสันตติ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างไม่เป็นทางการ ณ ห้องประชุมถมอรัตน์ ชั้น 3 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุม
การประชุม ได้รับรองรายงานการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 /2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี พร้อมรับทราบ การสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ แทนตำแหน่งที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางนงลักษณ์ เรือนมูล กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม และนายฉลอง บัวโฮม กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และรับทราบการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียดการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์

จากนั้นคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่อำเภอเขาค้อ ติดตามสอดส่องโครงการปรับปรุงระบบประปาและระบบสาธารณูปโภคพระตำหนักเขาค้อ งบประมาณ 910,000 บาท โดยมีกองพลทหารม้าที่ 1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และลงพื้นที่สอดส่องโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทะเลหมอก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว พื้นที่อำเภอเขาค้อ งบประมาณ 10,000,000 บาท ซึ่งมีแขวงทางหลวงเพพรบูรณ์ที่ 1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ

………………………………………………….