จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564-2565

จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564-2565

วันนี้ 2 ก.ย. 65 ที่ห้องโถงศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 1 นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมี นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติถึง พระราชอัจฉริยภาพ พระเมตตาที่ทรงชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดินและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ผ่านเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) โดยมีพระราชประสงค์ให้นำไปใช้ประโยชน์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมอบให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน แห่งละ 8,000บาท ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)ได้จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงรับเชิญเสด็จ เป็นประธานในงานดังกล่าว โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 และให้จังหวัดจัดพิธีมอบเงินพระราชทานฯให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565

เพื่อนำไปเป็นทุนเริ่มต้นแห่งความดีงาม ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวทาง พัฒนาคน พัฒนางาน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ปัจจุบันจังหวัดนนทบุรีมีกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมทั้งสิ้น 241 หมู่บ้าน/ชุมชน และต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินที่จะรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงประจำปี 2564 – 2565 จำนวน 14 หมู่บ้าน/ชุมชน จังหวัดนนทบุรีได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2564 – 2565 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้มีการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายตามแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และแสดงความจงรักภักดี ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน