เครือเจริญโภคภัณฑ์ ส่งต่อความห่วงใย เดินหน้ามอบน้ำดื่ม สนับสนุนภารกิจแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ในพื้นที่จ.เชียงใหม่

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ส่งต่อความห่วงใย เดินหน้ามอบน้ำดื่ม สนับสนุนภารกิจแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ในพื้นที่จ.เชียงใหม่

วันที่ 5 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนนท์ นาคะเสถียร ผู้จัดการทั่วไป หน่วยงานด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ สำนักบริหารความยั่งยืนธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมสนับสนุน มอบน้ำดื่ม ให้แก่ หน่วยงานภาคีและเครือข่ายภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในสองพื้นที่ โดยได้มอบน้ำดื่ม ทั้งหมดจำนวนกว่า 6,000 ขวด ให้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) โดยมี นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบน้ำดื่ม ณ สำนักงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

นอกจากนี้ยังได้มีการสนับสนุนน้ำดื่ม CP ให้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) โดยมี นายณัฏฐนันท์ ด่านอนุพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ในการรับมอบน้ำดื่ม ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกภาคส่วนในการร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ จ.เชียงใหม่

ในการนี้ นายณัฏฐนันท์ ด่านอนุพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน และนายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ขอบคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ได้ให้ความสำคัญในการร่วมสนับสนุนภารกิจการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ โดยการสนับสนุนดังกล่าวจะเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง โดยจะนำน้ำดื่มส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานครบทุกพื้นที่ต่อไป