มุกดาหาร พัฒนาฝีมือแรงงานลงนามความร่วมมือทักษะฝีมือแรงงาน

มุกดาหาร พัฒนาฝีมือแรงงานลงนามความร่วมมือทักษะฝีมือแรงงาน

มุกดาหาร/ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการลงนามความร่วมมือเพิ่มทักษะแรงงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระหว่างสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ร่วมในงาน
นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร กล่าวว่า ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ทําข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาบุคลากร ด้านช่างไฟฟ้าโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สภาวิศวกร สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ ในด้านการพัฒนาบุคลากรด้านช่างไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่ ตกลงร่วมกันของแต่ละฝ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและทักษะ ฝีมือสูงขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจใน อนาคตและรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) การดําเนินงานในระดับพื้นที่ที่ผ่านมา สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ได้มีความร่วมมือโดยได้ดําเนินการบูรณาการในการพัฒนาบุคลากรที่เป็นพนักงานของบริษัทจ้างเหมา ที่ปฏิบัติงานให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร ในสาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 9 จํานวน 4 รุ่น จํานวน 105 คน และการฝึกอบรมตามโครงการ 1 ตําบล 1 ช่างไฟฟ้า ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว จํานวน 3 รุ่น จํานวน 60 คน
ในการนี้ สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ได้จัดโครงการลงนามความร่วมมือเพิ่มทักษะแรงงานเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระหว่างสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ระหว่างสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสถานประกอบกิจการ, ประชาชน และสาธารณะด้านความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าที่มีความจําเป็นในชีวิตประจําวัน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของทั้งสองหน่วยงาน และร่วมกันพัฒนาบุคลากรในองค์กร และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีช่องทางในการเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน, ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดี เตรียมความพร้อมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในการปฏิบัติงาน

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177