ร้อยเอ็ด … เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562

ร้อยเอ็ด …
เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562
*ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่มีพระราชประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดสิ้นไปจากประเทศไทย ภายในปี 2563 ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดอบรมอาสาปศุสัตว์เพื่อช่วยทำหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

** วันนี้พุธที่ 3 ก.พ. 2562 เวลา 09.30 น.ณ.โรงแรมธนินธร กรีนปาร์ค ที่อยู่: 429 ถนน เทวาถิบาล ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง ร้อยเอ็ด 45000โทรศัพท์: 043 518 393 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้ยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้าง และพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
***นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคสัตว์ติดคน จึงเป็นโรคทางสาธารณสุขที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานความร่วมมือในการบูรณาการ เพื่อการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนในรูปแบบของประชารัฐ โดยร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพิ่อสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่ และพัฒนาอาสาสมัครเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฎิบัติงาน ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมพื้นที่ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นประชาชนและอาสาสมัครจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 202 แห่ง รวมจำนวน 606 คน.

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย