พะเยา…องคมนตรี ติดตามการขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริ และเชิญถุงพระราชทานมอบ แก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ จังหวัดพะเยา

พะเยา…องคมนตรี ติดตามการขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริ และเชิญถุงพระราชทานมอบ แก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ จังหวัดพะเยา

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริ และเชิญถุงพระราชทานมอบ แก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ จังหวัดพะเยา

 

วันพุธที่ 6 ก.พ.62 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เชิญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ด้วยทรงห่วงใยในชีวิต ความเป็นอยู่ของราษฎร ไปมอบแก่ราษฎร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข – บ้านขุนกำลัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา จำนวน 138 ถุง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมมอบถุงพระราชทาน และรานงานผลการดำเนินงาน โครงการตามพระราชดำริ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข – บ้านขุนกำลัง อ.ปง จ.พะเยา
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข – บ้านขุนกำลัง เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ ที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง โดยให้ราษฎรทั้ง 2 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเรียนรู้วิธีทำการเกษตรที่ถูกหลักวิชาการ โดยใช้ที่ดินอย่างจำกัดและให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นพอเลี้ยงตนเองได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติให้คืนความสมบูรณ์ ปัจจุบัน สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง เป็นเสมือนหนึ่งวิทยาลัยของชุมชนที่ให้ความรู้ ในการทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นอกจากนี้สถานีฯ ยังเป็นโครงการต้นแบบการใช้พื้นที่สำหรับการปลูกพืชบนที่สูงแบบอนุรักษ์ และรักษาสิ่งแวดล้อม มีรายได้พอเพียง จากเดิมที่มีรายได้ 15,000 บาท/ครัวเรือน/ปี เป็น 50,000 บาท/ครัวเรือน/ปี โดยกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ ได้แก่ การส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ รวมถึงการปลูกข้าวด้วยการทำนาดำ ซึ่งให้ผลผลิตที่สูงขึ้นจากเดิม 4-5 ถังต่อไร่ เป็น 40-50 ถังต่อไร่ นอกจากนี้ยังสามารถฟื้นฟูสภาพป่าไม้ได้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นกว่า 8,000 ไร่

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย