กอ.รมน.สุโขทัย เปิดโครงการลดความขัดแย้ง “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม

กอ.รมน.สุโขทัย เปิดโครงการลดความขัดแย้ง “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม

วันนี้ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการ สร้างความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง “บวร”(บ้าน วัด โรงเรียน) ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปี 2562 ณ วัดกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อขับเคลื่อนการสร้างสังคมคุณธรรม ด้วยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ โดยในครั้งนี้มีเยาวชนจากโรงเรียนบ้านดงเดือย อ.กงไกรลาศ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 100 คน ซึ่งจะมีกิจกรรมในเรื่องการพัฒนาจิตใจให้กับเยาวชน ทำให้เกิดความสงบ และสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันต่อไป

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย