หน.นโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย …บูรณาการหน่วยงาน …เยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม ติดตามการบำบัดมลพิษ…

หน.นโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย …บูรณาการหน่วยงาน …เยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม ติดตามการบำบัดมลพิษ…

เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. พันเอก พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย บูรณาการร่วมชุดตรวจ ประกอบด้วย สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.ช.ร., จนท.กระทรวงอุตสาหกรรม จว.ช.ร., เทศบาล ต.ท่าสาย ออกตรวจโรงงานในเขตพื้นที่ ต.ท่าสาย อ.เมือง จำนวน 1 แห่ง คือ บจก.วีอาร์ซีคอนกรีต โดยได้ตรวจสอบประสิทธิภาพของการจัดการบริหารจัดการกระบวนการบำบัดมลพิษทางอากาศและน้ำ โดยใช้ปัจจัยหลักพื้นฐานเป็นเกณฑ์ในการตรวจ ผลการตรวจไม่พบการปล่อยมลพิษ บริษัทมีการจัดระบบป้องกันมลพิษที่ดี โดยได้ให้ จนท.อุตสาหกรรม จว.ทำการแนะนำให้โรงงานควบคุมและป้องกันการปล่อยมลพิษไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน หมั่นดูแลและตรวจสอบเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยในพื้นที่ อ.เมือง จว.เขียงราย มีผลการตรวจคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศดีมาก จะทำการรายงานวิทยุและแบบฟอร์มที่กำหนดให้หน่วยเหนือทราบต่อไป

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย