มูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้างจัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลสองครูบาสมทบทุนจัดซื้อที่ดินและสร้ารางตำหนักทรงเมืองพระแม่จามเทวี

มูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้างจัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลสองครูบาสมทบทุนจัดซื้อที่ดินและสร้ารางตำหนักทรงเมืองพระแม่จามเทวี

วันนี้ เวลา ๑๕.๓๙ มูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้าง จังหวัดลำพูน จัดพิธีตามกำหนดการทอดผ้าป่ามหากุศลสองครูบา ณ โบราณสถานเจ้าพ่อกู่ช้าง โดยมี นาย อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสประธานในพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ร่วมกับ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และรองฯ ผู้ว่า ปลัดจังหวัด ประธานกิตติมศักดิ์และรองประธานกิติมศักดิ์ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้รวมถึง พี่น้องประชาชนผู้ที่มีจิตศรัทธาเคารพเลื่อมใสในพระบารมีของพระแม่จามเทวี มาร่วมพิธีในวันนี้ร่วมกัน
การจัดงานในวันนี้นับตั้งแต่มูลนิธิเจ้าพ่อข้าง ลำพูน ได้ทำการจดทะเบียน ในวันที่ 4 กรกฎาคม ๒๕๕๕ จากนั้นได้เข้ามาดูแลรักษาและพัฒนาโบราณสถานเจ้าพ่อกู่ช้าง ลำพูน เป็นต้นมา โดยได้ทำการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโบราณสถาน ตลอดจนทำการดูแลรักษา โบราณสถานเจ้าพ่อกู่ช้าง ลำพูน ให้มีความเจริญก้าวหน้า อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อาทิเช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ทำการก่อสร้างห้องน้ำ ลานจอดรถ และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อให้เป็นสถานที่ ที่รองรับประชาชนที่มีความศรัทธาที่จะมากราบไหว้บูชา ซึ่งนับวันมีแต่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็นประจำทุกปี

ดังนั้นคณะกรรมการมูลนิธิเจ้าพ่อช้าง ลำพูน ได้รับเมตตาคำแนะนำจาก (พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสันป่ายางหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน และพระอาจารย์ไพรัช อภิชาโต เจ้าอาวาสวัดดอยน้อย ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน) ให้แนวคิดในการพัฒนาสถานที่โดยมีแนวคิดที่จะจัดหาที่ดินเพื่อจัดสร้างพระตำหนัก ทรงเมืองพระแม่เจ้าจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย โดยพระตำหนักดังกล่าวเมื่อสร้างเสร็จตามประสงค์ จะได้ทำการจำลององค์พระเสตังคมณี (พระพุทธรูปคู่บุญบารมี ของพระแม่เจ้าจามเทวี) รูปเหมือนหุ่นขี้ผึ้ง) ของพระแม่เจ้าจามเทวี เจ้าพระยามหันตยศ เจ้าพระยาอนันตยศ รูปหล่อจำลองของข้าง พระพี่เลี้ยงเกตุวดี พระพี่เลี้ยงปทุมวดี วาสุเทวฤาษี สุพรหมฤาษี อนุสสฤาษี สุกกทันตฤาษี พุทธชฎิลฤาษี รวมทั้งเหล่าเสนาอำมาตย์และข้าทาสบริวาร ผู้ที่ได้เคยร่วมก่อสร้างเมืองหริภุญไชย(ลำพูน) ขึ้น เป็นเวลา ยาวนานถึง ๑,๔๐๐ ปี อีกทั้งเป็นสถานที่ ที่ให้ประชาชนมากราบไหว้สักการะบูชาเจ้าพ่อช้าง ม้า ไก่ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดลำพูน ตลอดจนเป็น แหล่งรวมของสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา ของจังหวัดลำพูน ในอนาคต

อนึ่งคณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงได้ประชุมหารือเพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาดังกล่าว โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบในการระดมทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม เพื่อก่อสร้างพระตำหนักทรงเมืองพระแม่เจ้าจามเทวี ในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในการจัดสร้างพระตำหนักดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาพื้นที่รองรับ ในการสร้างพระตำหนักเป็นอันดับแรก จึงมีมติเห็นชอบในการจัดผ้าป่ามหากุศลขึ้น เพื่อรวบรวมปัจจัยในการจัดซื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๔๙๘ เนื้อที่ ๓๘๐ ตารางวา ในราคา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาท)

ดังนั้นทางมูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้างลำพูน จึงบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาที่เคารพเลื่อมใสในพระบารมีของพระแม่เจ้าจามเทวีตลอดจนช้างศึกคู่พระบารมี และ ประชาชนทั่วไป ร่วมกันเป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัยสมทบทุนจัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์
และทั้งนี้สามารถติดต่อบริจาคได้ที่ คุณชวลิต สุริยจันทร์ ประธานมูลนิธิฯ โทรศัพท์ ๐๘๔-๗๘๙-๙๖๙๔ หรือคุณวลัยลักษณ์ ผลงาม เหรัญญิกมูลนิธิฯ โทรศัพท์ ๐๘๔-๖๑๑-๙๙๕๒ หรือติดต่อสำนักงานมูลนิธิ โทรศัพท์ ๐๖๕-๔๓๙-๐๐๑๗ บัญชีมูลนิธิเจ้าพ่อยู่ข้างลำพูน ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่ ๔๒๒-๒-๔๐๒๔๗๓ ทางมูลนิธิฯ จึงขอพระบารมีพระแม่เจ้าจามเทวี เจ้าพ่อช้าง ม้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอำนวยอวยพรให้ท่านและครอบครัวของท่าน จงประสบแต่ความสำเร็จ
มีความเจริญวัฒนาถาวรตลอดไป

จุฑามาศ วังคะออม สื่อประจำจังหวัดลำพูน รายงาน