ร้อยเอ็ด จัดพิธีบวงสรวงต้นไม้ รุกข มรดกของแผ่นดิน ต้นพยุง อายุมากกว่า 200 ปี ตามโครงการ ธรรมะสู่คนทั้งมวลเทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-

ร้อยเอ็ด จัดพิธีบวงสรวงต้นไม้ รุกข มรดกของแผ่นดิน ต้นพยุง อายุมากกว่า 200 ปี ตามโครงการ ธรรมะสู่คนทั้งมวลเทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ”ธรรมะสู่คนทั้งมวล” ประจำปีงบประมาณ 2562 และพิธีเปิด รุกข มรดกของแผ่นดิน จัดพิธีบวงสรวงต้นไม้ รุกข มรดกของแผ่นดิน ต้นพยุง อายุมากกว่า 200 ปี เส้นผ่าศูนย์กลาง 280 เซนติเมตร ความสูงจากพื้นดิน ถึง ยอด 35 เมตร อายุกว่า 4 ชั่วอายุคน ณ ดอนปู่ตา บ้านดอนทราย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

พร้อมด้วย นายพจน์ เอกอนันต์ถาวร นายอำเภอศรีสมเด็จ นายสาธิต กฤตลักษณ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนชาวตำบลหนองใหญ่ และใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี พระครูโกศลบวรกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีสมเด็จ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ด้วยกรมการศาสนา ได้ดำเนินงานโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการทุพพลภาพ และด้อยโอกาส ได้นำหลักธรรมทางศาสนาไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562 เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญตักบาตร พิธีบวงสรวงต้นไม้ รุกข มรดกของแผ่นดิน

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านกิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเปิดป้าย รุกข มรดกของแผ่นดิน พิธีแสดงพระธรรมเทศนา และกิจกรรมปลูกต้นไม้ เป็นต้น

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน-บริหาร/ภาพ