พุทธศาสนิกชนชาวอําเภอคลองใหญ่ร่วมเวียนเทียนแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

พุทธศาสนิกชนชาวอําเภอคลองใหญ่ร่วมเวียนเทียนแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

.เมื่อช่วงค่ำเวลา 19.30 น. วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ที่บริเวณ อุโบสถวัดคลองใหญ่ นําโดยพระครูวุฒิสารธรรมคุณ เจ้าคณะตําบลคลองใหญ่เจ้าอาวาสวัดคลองใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจและพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและกัมพูชาต่างพาครบครัวเข้าวัดนุ่งขาว ห่มขาว ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเป็นจํานวนมาก เนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยมีพระครูวินัย ไอช์ ชินวโร ได้แสดงธรรมเทศนาความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา และพุทธศาสนิกชน กล่าวคำบูชาดอกไม้ธูปเทียนและร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ วัดคลองใหญ่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
.วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนา

คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่เบญจวัคคีย์ เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกญทัญญะ เป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ และนับเป็นวันเริ่มต้นแห่งการประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลกหลักธรรมในวันอาสาฬหบูชา ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประทานไว้ ได้แก่ อริยสัจ 4 และมัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง หรืออริยมรรคมีองค์ 8 ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติอันพอดี ที่สามารถนำไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง เป็นหลักธรรมที่พุทธศาสนิกชน พึงน้อมนำมาศึกษาและปฏิบัติกันมา คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ สําหรับการจัดพิธีในครั้งนี้ นอกจากช่วงเช้าได้จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบนํ้าฝนแล้วช่วงคํ่าได้จัดเวียนเทียนรอบ อุโบสถวัดคลองใหญ่อีกด้วย

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด