อนุประชาสัมพันธ์ฯ ลงพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สร้างการรับรู้โครงการ สว.พบประชาชน และผลงานวุฒิสภาครบรอบ 3 ปี

อนุประชาสัมพันธ์ฯ ลงพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สร้างการรับรู้โครงการ สว.พบประชาชน และผลงานวุฒิสภาครบรอบ 3 ปี

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมด้วยนายสมชาย เสียงหลาย นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยอนุกรรมการฯ

ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานเสียงตามสาย และประสานความร่วมมือการประชาสัมพันธ์ภารกิจของวุฒิสภาและคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาสัมมนาในโอกาสครบรอบ 3 ปี “เหลียวหลัง แลหน้า วุฒิสภา เพื่อประชาชน : กลั่นกรอง ตรวจสอบ ปฏิรูป” พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะร่วมกับ ประชาชน และผู้นำชุมชน
.
ทั้งนี้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอที่คณะอนุกรรมการฯ ได้รับจากการลงพื้นที่จะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป