คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา ร่วมกับ ก.พ.ร. และสถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนา

คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา ร่วมกับ ก.พ.ร. และสถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนา “พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 : อำนวยความสะดวกจริงหรือไม่ ตรงใจประชาชนหรือยัง?” เพื่อนำสู่การแก้ไขกฎหมายให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องสัมมนา B1-1 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาเรื่อง “พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 : อำนวยความสะดวกจริงหรือไม่ ตรงใจประชาชนหรือยัง?” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนา นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานกรรมการวิชาการของวุฒิสภา กล่าวรายงาน โดยมี สมาชิกวุฒิสภา บุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานสภา ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาฯ
.
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า อดีตที่ผ่านมามีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจำนวนมากทำให้การประกอบกิจการของประชาชนและเอกชน จะต้องขออนุญาตในการดำเนินการจากส่วนราชการหลายแห่ง นอกจากนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตบางฉบับไม่มีการกำหนดระยะเวลา หรือรายละเอียดของเอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นประกอบการพิจารณา ทำให้เป็นภาระและอุปสรรคต่อประชาชนในการยื่นคำขออนุญาตเพื่อดำเนินการ โดยเฉพาะการขออนุญาตประกอบกิจการด้านการค้าต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ ทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสทางการค้าและการแข่งขันกับต่างประเทศ จึงเป็นที่มาของการตราพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จากผลการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ภายหลังการบังคับใช้กฎหมายผ่านไปเป็นระยะเวลา 5 ปี พบว่า ยังคงมีปัญหาหลายประการที่เป็นอุปสรรคในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นขออนุญาตจากทางราชการ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในฐานะหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายได้นำเสนอนายกรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการให้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ และให้รับความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ ไปพิจารณาก่อนดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

.
นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานกรรมการวิชาการของวุฒิสภา กล่าวว่า คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและพัฒนางานด้านวิชาการของวุฒิสภา การส่งเสริมและจัดให้มีการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จึงได้จัดสัมมนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนข้อมูลที่สำคัญให้แก่สมาชิกวุฒิสภา และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะทำให้ได้บทสรุปและข้อเสนอแนะในการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 อันจะนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายดังกล่าว
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
.
สำหรับภายในงานสัมมนามีวิทยากร ประกอบด้วย พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายสุรงค์ บูลกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย โดยมี นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้ดำเนินรายการ