ตำบลหนองพอกบ้านปลาโดหมู่ที่ 3-13ได้จัดกิจกรรมธรรมะสัญจร

ร้อยเอ็ด/…
อำเภอหนองพอก
วันนี้ที่ 31 สิงหาคมพ.ศ 2566ที่ตำบลหนองพอกบ้านปลาโดหมู่ที่ 3-13ได้จัดกิจกรรมธรรมะสัญจร

โดยพระเดชพระคุณท่านพระครูอรุณศิริวัฒน์เจ้าคณะอำเภอหนองพอก เป็นประธานในพิธีร่วมด้วยคณะสงฆ์ในเขตอำเภอหนองพอกเวลา 16:00 นได้มีการ สวดมนต์เจริญภาวนาฟังเทศน์และมีการปุจฉาวิสัชนาต่อข้อสงสัยในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่วัดปิยวาสบำรง บ้านแปลาโด ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัอร้อยเอ็ดมีพุทธศาชนิกจำนวนผู้คนมากมายหลายหมู่บ้านในละแวกเขตอำเภอหนองพอก ที่มาร่วมในการสวดมนต์

ในธรรมะสัญจรวันนี้โครงการนี้คือโครงการของสถาบันหลักทางสังคมโดยทางพระครูอรุณสิริวัฒเจ้าคณะอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดได้เล็งเห็นว่าทุกวันนี้ญาติโยมได้ถอยห่างออกจากวัดไปเรื่อยๆเป็นด้วยสภาวะหน้าที่ความเจริญทางวัตถุหรือสภาพปัญหาทางสังคมและความไม่เข้าใจในหลักธรรมจึงทำให้พุทธศาสนิกชนห่างวัด เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมให้เข้าใจในการศึกษาและสามารถนำความรู้และคุณธรรมไปบูรณาการ พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดบ้านโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานราชการต่างๆให้มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันและกันรวมมือกันในการแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างยั่งยืน

สามารถ จำปาหวาย/ข่าว-ภาพ
0650934465