แม่ฮ่องสอนเดินหน้าการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ลงนาม MOU การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนที่กลอเซโลทะเลหมอกสองแผ่นดิน

แม่ฮ่องสอนเดินหน้าการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ลงนาม MOU การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนที่กลอเซโลทะเลหมอกสองแผ่นดิน

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2565 สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 อำเภอสบเมย ร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (SDGs) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานบนพื้นที่สูงมุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (MOU) ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) กับองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 แห่ง และ สหกรณ์การเกษตรสบเมย จำกัด ณ ม่อนเดียวดาย บ้านบุญเลอ ตำบลแม่สามแลบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ สหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงสบเมย จำกัด และ สหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงแม่สามแลบ จำกัด ได้นำสินค้าการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ และผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ มาแสดงและจัดจำหน่าย อีกทั้งเยาวชนในโครงการพ่อแม่ปลูก ลูกช่วยขาย (เกลอเขา) ได้ร่วมประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์สหกรณ์ นำเสนอผลงานของกิจกรรมพ่อแม่ปลูก ลูกช่วยขาย

นายพงพิพัฒน์ มีเบญจมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมกันรักษษ ระบบนิเวศ การพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะลุ่มน้ำสาละวิน ทั้งนี้เชิญชวนนักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามของชมทะเลหมอกสองแผ่นดินระหว่างประเทศไทย กับเมียนมา บนยอดดอย กลอเซโล

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมุ่งรักษาให้เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ซึ่งจังหวัดได้มีการส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัย ทั้งการล่องเรือตามลำน้ำสาละวิน จากหมู่บ้านแม่สามแลบมา จนถึงหมู่บ้านสบเมย และการชมความสวยงามของลำน้ำสาละวิน ตลอดจนวิถีวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน

///////////////