จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดกิจกรรมชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนอุดมสุขด้านวัฒนธรรมประเพณี “ลงแขกเกี่ยวข้าว”อำเภอสุวรรณภูมิ /PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk-tagoon/0817082129-รายงาน

จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดกิจกรรมชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนอุดมสุขด้านวัฒนธรรมประเพณี “ลงแขกเกี่ยวข้าว” ณ ชุมชนต้นแบบบ้านห้างหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ

/PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk-tagoon/0817082129-รายงาน

วันนี้ (26 พ.ย.2562) เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนอุดมสุขด้านวัฒนธรรมประเพณี “ลงแขกเกี่ยวข้าว” ณ ชุมชนต้นแบบบ้านห้างหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ โดยมีนายธนิต พันธ์หินกอง นายอำเภอสุวรรณภูมิ นายไพโรจน์ รุ่งพนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีเปิด

กิจกรรมดังกล่าว อำเภอสุวรรณภูมิร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาเมืองใหม่สุวรรณภูมิ จัดขึ้นตามโครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับสู่ชุมชนอุดมสุขด้านวัฒนธรรมประเพณี ประจำปี พ.ศ.2562

โดยมุ่งพัฒนาชุมชนต้นแบบให้เกิดความเข้มแข็ง ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรลูกค้าและสมาชิกในชุมชน ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว กิจกรรมนวดข้าวโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน กิจกรรมการแข่งขันเกี่ยวข้าว และการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
/ฐากูร แจ่มวิจักษ์-เลขารอง.ผวจ.รอ./ภาพ