เพชรบูรณ์พอเพียง พช.เพชรบูรณ์ ติดตามการขับเคลื่อนแปลงต้นแบบศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล : CLM

#เพชรบูรณ์พอเพียง
พช.เพชรบูรณ์ ติดตามการขับเคลื่อนแปลงต้นแบบศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล : CLM

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ วัดพุทธมงคลเทพนิมิตร ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางอรทัย จันทร์ผ่อง ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร.ท.สุเมธ ตะกรุดแจ่ม นายไพรัตน์ ตะไบ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง (กองพลทหารม้าที่ 1) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการปลูกผักสานพลังรัก บ้าน วัด ราชการ (บวร) สร้างแหล่งอาหารในชุมชน โดยพระมหาณัฐวุฒิ ฐิตธมโม เจ้าคณะตำบลหนองย่างทอย เขต 3 เจ้าอาวาสวัดพุทธมงคลเทพนิมิตร ได้ดูแลแปลงผักภายในวัดเพื่อเป็นแหล่งอาหารในชุมชนต่อไป
จากนั้น เวลา 13.30 น. ณ วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะ ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย (นพค.16) ได้ดำเนินการขุดปรับแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงพื้นที่เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมดำเนินการกิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล โดยการกำหนดผังในการสร้างและซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับฐานเรียนรู้ทั้งหมด 9 ฐาน

ได้แก่ ฐานเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ ฐานเรียนรู้คนหัวเห็ด ฐานเรียนรู้คนเอาถ่าน ฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี ฐานเรียนรู้คนติดดิน ฐานเรียนรู้คนรักษ์น้ำ ฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ ฐานเรียนรู้คนมีไฟ และฐานเรียนรู้คันนาทองคำ โดยมีการสนับสนุนครุภัณฑ์ให้กับพื้นที่ยืมใช้ ได้แก่ เครื่องผสมอาหารสัตว์ เครื่องสับย่อยอาหารสัตว์และกิ่งไม้ เครื่องสกัดจากน้ำมันพืช Bio Diesel เครื่องบรรจุอาหารกระป๋อง เครื่องขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ และเครื่องบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศใช้พลังงาน Solar cell
นอกจากนี้ยังได้วางแผนกิจกรรมจิตอาสาเอามื้อสามัคคี ดำเนินการโดยครูกสิกรรมธรรมชาติ ครัวเรือนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ รวมถึงการจัดกิจกรรมในฐานเรียนรู้ ทั้ง 9 ฐาน ในวันที่ 11 กันยายน 2564

📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#มท. สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชนเพชรบูรณ์
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership